One Photos - j9kDfBMn1OLFW0HIxGQLqrGdH.jpg
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 0qcVBQGiLBs4dSbtLSiL4nGs5.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ޖަނބުރޯލު ކިލޯއެއް 90ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - KGpnaH7Ig47bLJF756CBLuBcY.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ދިވެހި އަނބު ކިލޯއެއް 120ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - bbz43hevTzBfG2bTcIjOZWF2p.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކުރުނބައެއް 10ރ އާއި 35ރ އާ ދެމެދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - WQVHKRKGhnA8Z6rOPPQuWJkSD.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ފެޝަންފްރުޓް ކިލޯއެއް 70ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - jfZINMs0en1w0l4IF6vHNDH6k.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކިއުކަމްބާ ކިލޯއެއް 50ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Tf7qarcSMPhbdBfpITdeorQYG.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކާއްޓެއް 20ރ އާއި 10ރ އާ ދެމެދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - AY1pM7NQ5qEiB1LWo3nDhtRcA.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކުއްޅަފިލާ ފަތް ދެބޮނޑި 25ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - J3Z6ki5IT8nmquptgRUX6W8uj.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކޮޕީފަތް ބޮނޑިއެއް 10ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - PS7x4MWnZke7vekLcOU80C8Nt.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކަރާ ކިލޯއެއް 23ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - EsFxBwajDkKduJoKwztiuL2eL.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ލެޓިއުސް ކިލޯއެއް 170ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ZOzycMAobt0wPR3v7YCgKWfIJ.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކަނޑޫދޫ މިރުސް ކިލޯއެއް 270ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - O7tnLeCkOSRwsKUDEFds02DSa.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ބޭރު އަނބު ކިލޯއެއް 190ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - q41phdq81E1Mwtg1kJGHVB7nI.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ގަބުޅިއެއް 20ރ އާއި 25ރ އާ ދެމެދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - HByP0zLYff1gjD1j4f6U90xih.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކެރެޓު ކިލޯއެއް 25ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - sm6gxKePFPZr9oEqcXYKb46yH.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ލުނބޯ ކިލޯއެއް 40ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - wKcrgVnCZuM9959P1CkS1JovZ.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ލާމު މިރުސް ކިލޯއެއް 220ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - wsCaK4A2dJbwimd1qE7VHS3ae.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ތޮޅި މިރުސް ކިލޯއެއް 300ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - pIC9qo7Ft8h71Sjt7EOftgCJS.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކަނޑުމަސް ކިލޯއެއް 35ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - R0TuQxphrP5JhKODdFN5fj4Pc.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކަންނެލި ކިލޯއެއް 40ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Efybl5a6DZE9k0AtJCwMw5NCS.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: މުށިމަސް އުޅެނީ 3 މަސް 20ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - SjdeL2KmZQfQzrjsPGnwDg4Gf.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ދޮން ނޫމަސް އުޅެނީ ފަސް މަސް 20ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 2p2OJt8acffJRXOjurOm3yHXs.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ރިއްމަސް އުޅެނީ ތިން މަސް 20ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - KVwd26x4lEywSIaygsomTzCWG.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ރަތްމަސް ބޮޑު 200ރ އާއި 500ރ އަށް ކިލޯ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 3LsjPbeDZDGBHmz7Ts3jKbmAo.JPG
18 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް