One Photos - OO17MwxcgXphW8dw8NapgIKJ4.jpg
16 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - YIA7ityAidDEwm09tbnIZAxOK.JPG
16 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކުއްޅަފިލާ ފަތް 25ރ ދެބޮނޑި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ag1cmgKxHkO9WwQBDuYII47Vv.JPG
16 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް:ކަންކުން ފަތް 5ރ ބޮނޑިއެއް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - WC5d8EoKTQ16Ra4OsihyrcE4n.JPG
16 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ޖަނބުރޯލު 80ރ ކިލޯ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - kFdXu7R56wW5DFsWDhOIkeTQO.JPG
16 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ބޭރު އަނބު 100ރ ކިލޯ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - emZQh0K8mikeVY6zQlEg2OQyl.JPG
16 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ދިވެހި އަނބު 120ރ ކިލޯ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - QOgaU5hLsKb8bqKz3FRM6JEdx.JPG
16 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ލުނބޯ 40ރ ކިލޯ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - YahqYWaL7XFv53BnqbUCFsbXM.JPG
16 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކުރުނބާ 15ރ، 35ރ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - HuKo523fhIGTyebkZRkIb2pkl.JPG
16 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ދޮންކެޔޮ 45ރ، 70ރ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 4uDk7laTCH4q3vLCicudSwp3R.JPG
16 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކަރާ 25ރ ކިލޯ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 9BriCw2OdfUDGMPHn5kWRxBnh.JPG
16 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ގަބުޅި 15ރ - 45ރ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - FVxGk3z5KtjscrqIBsjA8l5Br.JPG
16 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކެރެޓު 25ރ ކިލޯ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - HLF7k5z44l77oCKiFARNkJbeT.JPG
16 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކަނޑޫދޫ މިރުސް 400ރ ކިލޯ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - n7FFbdckHjQN0237CEDYwjCPU.JPG
16 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ތޮއްޑޫ މިރުސް 350ރ ކިލޯ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 4B2GxNq1VKZ6t22kh6CLkH6YU.JPG
16 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ފޭރު 80ރ ކިލޯ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - zy5NfUaYodsHc93w4F8JmMEf1.JPG
16 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: އަލަނާސި 45ރ ގަނޑެއް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - uk99ZPdCK6PSIlI4iudcYuXgE.JPG
16 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކާށި 15ރ - 5ރ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - eg1gZj0tbrWjz3sFKXUANvpqt.JPG
16 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކިއުކަމްބާ 50ރ ކިލޯ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް