One Photos - IYDBIV20I6lxtL6hObDilpHZd.JPG
14 ފެބްރުއަރީ 2021، ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރެއަށް މަންޓާ އެއާގެ ސީޕްލޭނެއް ވެއްޓުން: ނުވަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އެ ސީޕްލޭނުގައި ތިބި ބައެއް މީހުންނަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައި -- ވަން ފޮޓޯ/ އަލީ ޝާމިން
One Photos - GGlnlIyVxCnbQvqXysSdcwFV6.JPG
14 ފެބްރުއަރީ 2021، ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރެއަށް މަންޓާ އެއާގެ ސީޕްލޭނެއް ވެއްޓުން: ނުވަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އެ ސީޕްލޭނުގައި ތިބި ބައެއް މީހުންނަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައި -- ވަން ފޮޓޯ/ އަލީ ޝާމިން
One Photos - 9IbxWU1EbVN1kR0hMMvPZvmNK.JPG
14 ފެބްރުއަރީ 2021، ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރެއަށް މަންޓާ އެއާގެ ސީޕްލޭނެއް ވެއްޓުން: ނުވަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އެ ސީޕްލޭނުގައި ތިބި ބައެއް މީހުންނަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައި -- ވަން ފޮޓޯ/ އަލީ ޝާމިން
One Photos - urUjGPu1NvVeLEYRykaMgtUkb.JPG
14 ފެބްރުއަރީ 2021، ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރެއަށް މަންޓާ އެއާގެ ސީޕްލޭނެއް ވެއްޓުން: ނުވަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އެ ސީޕްލޭނުގައި ތިބި ބައެއް މީހުންނަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައި -- ވަން ފޮޓޯ/ އަލީ ޝާމިން
One Photos - jQpSgcc2fgIY0BKpkQYaQ7PTQ.JPG
14 ފެބްރުއަރީ 2021، ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރެއަށް މަންޓާ އެއާގެ ސީޕްލޭނެއް ވެއްޓުން: ނުވަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އެ ސީޕްލޭނުގައި ތިބި ބައެއް މީހުންނަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައި -- ވަން ފޮޓޯ/ އަލީ ޝާމިން
One Photos - yXsLKlPk1CmqNOscrmYGkW4jh.JPG
14 ފެބްރުއަރީ 2021، ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރެއަށް މަންޓާ އެއާގެ ސީޕްލޭނެއް ވެއްޓުން: ނުވަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އެ ސީޕްލޭނުގައި ތިބި ބައެއް މީހުންނަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައި -- ވަން ފޮޓޯ/ އަލީ ޝާމިން
One Photos - wsxgWXVsdhhbG6UI5X7X5mctA.jpg
14 ފެބްރުއަރީ 2021، ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރެއަށް މަންޓާ އެއާގެ ސީޕްލޭނެއް ވެއްޓުން: ނުވަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އެ ސީޕްލޭނުގައި ތިބި ބައެއް މީހުންނަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައި -- ފޮޓޯ/ އެމްއެންޑީއެފް
One Photos - xNOosgLVv1CJfEFrrk3lhakyX.jpg
14 ފެބްރުއަރީ 2021، ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރެއަށް މަންޓާ އެއާގެ ސީޕްލޭނެއް ވެއްޓުން: ނުވަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އެ ސީޕްލޭނުގައި ތިބި ބައެއް މީހުންނަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައި -- ފޮޓޯ/ އެމްއެންޑީއެފް