One Photos - PMMMMIFjMK3VuRd9NCI5vFkT8.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އާ ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔަތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - eQuREiHit7nhE02ZxZuXX3iaN.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އާ ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔަތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 0dl5aLMQ6eHlDqfvH1kmbDp3m.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އާ ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔަތުގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހަސަން ޝާހު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - E8OTCaVYzNLPv21tIE04UeLQH.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އާ ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔަތުގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހަސަން ޝާހު އަދި ޗެއާޕާސަން އަހުމަދު މައުސޫމް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - aCC7cjtoyBrSG1ewY4bkwYL8K.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އާ ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔަތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 9yBe5PxtttZ4YeAqE0dcNBi61.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އާ ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔަތުގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހަސަން ޝާހު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - V7acwQxrC6Px9krurRsxyjBWQ.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އާ ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔަތުގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހަސަން ޝާހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ywAnpG4qE6OtErcw90q1pPRoM.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އާ ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔަތުގައި ޗެއާޕާސަން އަހުމަދު މައުސޫމް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ftKNgtNTFOzXe28gYYgM7JR5e.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އާ ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔަތުގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހަސަން ޝާހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - hQUBbmjahgoymv27bjGcER45e.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އާ ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔަތުގައި ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ޝަރީފު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - LMEh4d7dzzLUKS4Vh4yb2gL0M.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އާ ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔަތުގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހަސަން ޝާހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - FVTVGsKN7v6zRgdtyqTMWFt3R.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އާ ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔަތުގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހަސަން ޝާހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 8LpDm2piYOgyfFHBACynRQbqE.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އާ ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔަތުގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހަސަން ޝާހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 8iLlXUgafmG1TgTTuyizwW4Cp.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އާ ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔަތުގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހަސަން ޝާހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް