One Photos - pkahUr2ZbjX3UitsovgeO4Cxo.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - HPDMEl4ZpbuFGex8d4VX3gpsC.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 2CwbN3ghJO2hqrSgQt2b79lZn.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - HrxAg1KnX0fPnoJgNe7iNTnei.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އެވިޑް ކޮލެޖުގެ ޗެއާމަން އަބްދުﷲ މުޝްތާގު ރަޝާދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - YZFWPkcW9f23Zz9cnc1PZAk51.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - jRCGSP1CVQDWnVmUovpbyuu4n.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - OcUpYV13F5CJNBZV1sSp1TnAW.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - xdzm0p0aUuG6OVAFjKRXytwUH.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 3dpgtkdzCtmEJx6Z4ciSLo17Z.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 7lnKeUixFMxX6IrvcZjec38cQ.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 7BYgY3mBo85iJqpZITAyipKF7.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 1ona6ifZ22F1Qea28NwL2rBRe.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ކޮލެޖުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - rkyxzs8QfZZiQiUQhoOrHzoTS.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ކޮލެޖުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - SDSfEusW8Jwxwz624cGE3UdoY.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ކޮލެޖުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - xGtpEfJFAI0KF59S34hWhnTwW.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ކޮލެޖުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - lgpCYhoL9527aa2ekeQyhuISZ.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ކޮލެޖުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - gqc9INjdVWKTQbzBdawL1rP4c.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ކޮލެޖުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - lbHxAjXV49nVUdrFHSXOIihjh.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ކޮލެޖުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - wXEK3PuXjPZPYeolAOCmqXGdf.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމަގާމަށް އައްޔަންކުރި ޑރ. ސުނީނާ ރަޝީދަށް، އެވިޑް ކޮލެޖުގެ ޗެއާމަން އަބްދުﷲ މުޝްތާގު ރަޝާދު ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - lscajuAS7UgajyDyt9k51qiRp.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމަގާމަށް އައްޔަންކުރި ޑރ. ސުނީނާ ރަޝީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - KtCpeJgYIQlZJwaZVXIczA0ku.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 6JLf3Tsz02avJWrLSDL0uuNoh.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމަގާމަށް އައްޔަންކުރި ޑރ. ސުނީނާ ރަޝީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Htofbuy7XO9zpYsckPblRvrto.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެވިޑް ކޮލެޖުގެ ޗެއާމަން އަބްދުﷲ މުޝްތާގު ރަޝާދު ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - EaGnKKOm8cvgabHt7yReGqTCi.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެވިޑް ކޮލެޖުގެ ޗެއާމަން އަބްދުﷲ މުޝްތާގު ރަޝާދު ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - yV8CfFXNWexrbogWb9V4DLvGA.JPG
11 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، އެވިޑް ކޮލެޖަށް ރެކްޓާއެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެވިޑް ކޮލެޖުގެ ޗެއާމަން އަބްދުﷲ މުޝްތާގު ރަޝާދު ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް