One Photos - cLw6smY9adaNPPF7eyVYJkRAw.jpg
16 ނޮވެމްބަރު 2020، މާލެ، "ގައުމުގެ ދުލުން" ލަވަ މުބާރާތުގެ ޖަޖުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - r9gHcdoBSEEXjq1pQv2EAWzKf.jpg
16 ނޮވެމްބަރު 2020، މާލެ، "ގައުމުގެ ދުލުން" ލަވަ މުބާރާތުގެ ޖަޖުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - sSVAFRe1H0U71N4PXRPnwSbFz.jpg
16 ނޮވެމްބަރު 2020، މާލެ، "ގައުމުގެ ދުލުން" ލަވަ މުބާރާތުގެ ޖަޖުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން