One Photos - VdmE899mJQRYYC8rPxONni0Ps.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ބައެއް މެމްބަރުން އެ ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 75mt0GiRUMKBRpmFMTS4reIP3.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ބައެއް މެމްބަރުން އެ ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ROy7Qnwf0N3AA0LB120b8L6tB.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ބައެއް މެމްބަރުން އެ ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 0QwvvSlQZo6wASoZxclFtwd7n.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ބައެއް މެމްބަރުން އެ ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1zWiExSSnAHWqF5EDrV8mhQ68.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ބައެއް މެމްބަރުން އެ ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - UTJezWdMT4l0Jn52LmmlwTYhb.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ބައެއް މެމްބަރުން އެ ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - H3A2nj5b4AjNBy4XFJ7Y4EYq8.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ބައެއް މެމްބަރުން އެ ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 8eFwIuC8sjzJmCIhTUtt9Z3X1.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ބައެއް މެމްބަރުން އެ ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 63zsF6S5hIOXtWN7rjmoLR7wW.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ބައެއް މެމްބަރުން އެ ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - mTYw7IfuJ3OQq4T7BpgYMaVFC.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ބައެއް މެމްބަރުން އެ ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - R7K0uWGWCZPBhwrDddP10AUZs.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ބައެއް މެމްބަރުން އެ ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - yMUwQtl1QRMRpWSRQJDP41g1Q.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ބައެއް މެމްބަރުން އެ ކޮމިޝަނުގައި ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 6aJGUsUThst5Frj3dWCGlyxDv.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ބައެއް މެމްބަރުން އެ ކޮމިޝަނުގައި ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ADyaonRIZrwcJNp6FNayGOpZz.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ބައެއް މެމްބަރުން އެ ކޮމިޝަނުގައި ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - lCf83JDflMdguFd2LwalfrG3U.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ މެމްބަރުން އީސީ މެމްބަރުންނާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 3aNkIMVYc8Wpqt4tiIWU7XDYG.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ މެމްބަރުން އީސީ މެމްބަރުންނާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - BPjbspSpsjxjJGfd8DvJCGqDj.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ މެމްބަރުން އީސީ މެމްބަރުންނާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ENKdLrMNr33dxIkpd48QbaTK7.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ މެމްބަރުން އީސީ މެމްބަރުންނާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 9dFcUU0JK5wzIBJbpBOLGRIOt.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ވަޑައިގެން އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއެކު ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝިފާޒް---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - udL9RJkIhnRMFHCD9al0c5BVc.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ވަޑައިގެން އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއެކު ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - dvgr46Yhg4yn631OgfTe0FnAl.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ވަޑައިގެން އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއެކު ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1H7X0XouWUsHj7jFGqsXuMk6Q.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފެއްދުމުގެ ފޯމު ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް، އީސީގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބާ ހަވާލުކުރައްވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 3g092VN75kUtVxiwnNTIT6B7x.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ފަހު، ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - iSQ1R0Ai12zImKXnm8EVRpeFc.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ފަހު، ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - FH5Pv1OTOa0O2b1X0jRHarjMY.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ފަހު، ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - UzlMF2e3bjhAbvtFFWkFHN3q1.JPG
21 މެއި 2023، މާލެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ފަހު، ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އަދި އަލަށް އުފައްދާ ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު އަފްޝަން ލަތީފް ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން