One Photos - nZiDUQGPepO0BX52obRDNpAOk.JPG
22 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ފެމިލީ ކޯޓުގައި މިއަދު ގިނަ އަދަދެއްގެ ކައިވެނި ކުރާތީ އެ ސަރަހައްދުގެ ބޭރުގައި ޓެންޓު ޖަހާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 7WHVQ2JVh9bw6JDlj8MkLjgpw.JPG
22 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ފެމިލީ ކޯޓުގައި މިއަދު ގިނަ އަދަދެއްގެ ކައިވެނި ކުރާތީ އެ ސަރަހައްދުގެ ބޭރުގައި ޓެންޓު ޖަހާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - hnhXRJFb2sdYcwFUSPKP1mrxY.JPG
22 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ފެމިލީ ކޯޓުގައި މިއަދު ގިނަ އަދަދެއްގެ ކައިވެނި ކުރާތީ އެ ސަރަހައްދުގެ ބޭރުގައި ޓެންޓު ޖަހާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - So5eISjZRggLxB5QxceHSbadk.JPG
22 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ފެމިލީ ކޯޓުގައި މިއަދު ގިނަ އަދަދެއްގެ ކައިވެނި ކުރާތީ އެ ސަރަހައްދުގެ ބޭރުގައި ޓެންޓު ޖަހާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - oH1oyx3KM13rnSGr6G71GqD7A.JPG
22 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ފެމިލީ ކޯޓުގައި މިއަދު ގިނަ އަދަދެއްގެ ކައިވެނި ކުރާތީ އެ ސަރަހައްދުގެ ބޭރުގައި ޓެންޓު ޖަހާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - VzkQpkM2eh3G1V8i2DAiT4oZS.JPG
22 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ފެމިލީ ކޯޓުގައި މިއަދު ކުރި ކައިވެންޏަކަށްފަހު ފޮޓޯ ނަގަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - snjK0XxggYpwMmOba4yXZx43e.JPG
22 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ފެމިލީ ކޯޓުގައި މިއަދު ކުރި ކައިވެންޏަކަށްފަހު ފޮޓޯ ނަގަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - WFrUSzFsiGUTmwaYMYBSq1g5p.JPG
22 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ފެމިލީ ކޯޓުގައި މިއަދު ކުރި ކައިވެންޏަކަށްފަހު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓި -- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު