One Photos - pjiw1vNpxFTuCsVOWx0C71Rcn.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވުމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް އިން މީރުމާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންސްގައި ވިމްގެ ރައީސާ އަދި ވަން އޮންލައިންގެ ޗެއާޕާސަން މިންހާ ފާއިޒް ރަޝާދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 5ktmJccJ3PgeES9TvrZEciWAc.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވުމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް އިން މީރުމާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - rlVEX911LMHOHKbRLAI0jEMKf.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވުމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް އިން މީރުމާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - wfWh162MVMzhrVUGb5z869RK8.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވުމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް އިން މީރުމާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 3Vp5kgAoTEOYPA41NNkvJ77S2.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވުމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް އިން މީރުމާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - jnO9pvt1FLolcWhIqYiuyW2T0.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވުމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް އިން މީރުމާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - eBw0yRyy4kvDi8eBJVGyfp9T8.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވުމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް އިން މީރުމާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - vqumWPVYIbtlSqvOZOMFoQ2wK.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވުމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް އިން މީރުމާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - nWVSJe3uKaoayDhNiAyfY7FC9.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވުމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް އިން މީރުމާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - opZrEfX4biytLaXVgvjsvOy3o.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވުމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް އިން މީރުމާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - lZKWUExiJhpr6VgVWPRk3XY7L.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވުމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް އިން މީރުމާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ZS4kWpwEp6tvmQrSmUiwAOZhh.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވުމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް އިން މީރުމާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - A1uV6wso5tkyYRe0zPL3knZzR.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވުމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް އިން މީރުމާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - C05lq3dz9z67kSFTuAk1HOzgf.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވުމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް އިން މީރުމާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - pXnj9fCNFhUBrIG84JieCqpGt.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވުމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް އިން މީރުމާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 5pczk2gYfou9q2HuJPoCvL2wy.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވުމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް އިން މީރުމާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 3VONb1UvlUwp4nZIcTzgKiajl.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވުމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް އިން މީރުމާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1Tlv0ERcotpXvLEAK64uVR2zz.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވުމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް އިން މީރުމާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - dUFFfdXgGzfmR073PMjMgRvAA.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވުމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް އިން މީރުމާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - BoJY3hSXVFoZy2NwW1sis8rq7.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވުމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް އިން މީރުމާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - FqTikX41fI6Mg736wXXCfTNJh.jpg
29 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވުމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް އިން މީރުމާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން