One Photos - 9FsD0kvfDgQXZh7HlqAAlYHx9.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ނަބީހާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 3AIiyUnlpfZKfCIaqmeOJqOQm.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ނަބީހާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - FSledlXvqlCVdakEcU6HDBnQ4.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ނަބީހާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 79ccNu4lgFNGg2hQ3CIvibv11.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ނަބީހާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - W6rUFgCNrw4net6CNDONZ2RyZ.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ނަބީހާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - SyFjYplmeDGuo9VR0gpy51m32.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ނަބާހާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - uRTgu7emAe6Hxmnw6KXeOHSK0.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ނަބާހާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - SAEDwqh8IT4icdpEg5LqG14lQ.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ނަބާހާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 9UI1F4WGttkzGAZokAmm2IKPJ.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ނަބާހާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - zA2HLMLQNj9X76eOVwaSAyy3c.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ނަބާހާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - U75iozzvA1pP82ijqdGRJVSTV.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ނަބީހާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - YlWSO22zLFdrHPRMoPUO2QWku.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ނަބީހާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Eykoooj2btSTR9Gv1jf9rhq9l.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ނަބީހާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - PvXkXoAp4LKD9GgVjXYbPdctL.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ނަބާހާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - lwi2aZ7H3s25Jedycw97WZPwd.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ނަބާހާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - iDVDBjpGxO21F7eqp3FbafX9b.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ނިބާލް ވާދަކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - JyvWRyVMr7rAiQUg33rDciUq2.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ނިބާލް ވާދަކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - l8UECCkV9Qoze2ZsEgybVthev.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ނިބާލް ވާދަކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 811d5w3stp3WWU4EjkN9p2ZNj.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ނިބާލް ވާދަކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - GYawrdTAROJHpUf30M5li3LQC.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ނިބާލް ވާދަކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - QrDCe7gxBL3Nfs3aQpUx2xOJj.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ޒަޔާން ޒަކީ ވާދަކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - zqxlduOyzaWpi5vsmcRYJm7jI.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ޒަޔާން ޒަކީ ވާދަކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - WLy0xzfQwdIeElS6QlCgGLiCh.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ޒަޔާން ޒަކީ ވާދަކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - bR6dz0ZjR5PW4rd17WoWeOrNX.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ޒަޔާން ޒަކީ ވާދަކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 8D1dNjSESPKu1GPm6HhUYPBcU.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ޒަޔާން ޒަކީ ވާދަކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - n6Bz0hIax7Z5lG9KXefrGTD4f.JPG
13 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ޒަޔާން ޒަކީ ވާދަކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން