One Photos - rpCatieoaQ9XInLfGkxxXT83o.JPG
29 ސެޕްޓެންބަރު 2022، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ސާބާ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް --- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - gmN1Q9O2tlNF2SEBWXEpMh5Mu.JPG
29 ސެޕްޓެންބަރު 2022، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ސާބާ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - rAu6Y7gKyDm8jCyEjdRLxdOod.JPG
29 ސެޕްޓެންބަރު 2022، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ސާބާ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ރިޝްމާ މެޑަލްއާ ހަވާލުވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - AzLWYjZyAIl0JebFQHZGME97x.JPG
29 ސެޕްޓެންބަރު 2022، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ސާބާ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ހައުމާ އުބައިދުﷲ --- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - yzehyxfFBqdQGEHRE7pxGOlVD.JPG
29 ސެޕްޓެންބަރު 2022، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ސާބާ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 50MSyTKXQYLFV9WTZ5FBRZWi7.JPG
29 ސެޕްޓެންބަރު 2022، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ސާބާ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - hHRCqmrFZ8orGg9cmyzVx0ysZ.JPG
29 ސެޕްޓެންބަރު 2022، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ސާބާ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - vS1gk1EBwhvwkgKch9OoFDoHr.JPG
29 ސެޕްޓެންބަރު 2022، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ސާބާ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - RQJItCQeCafsbxWVFT6MHsANl.JPG
29 ސެޕްޓެންބަރު 2022، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ސާބާ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ރިހި މެޑަލް ހޯދި ނޭޕާލް --- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - FKyRFXwRJPLAUzNGYoTZtYtdN.JPG
29 ސެޕްޓެންބަރު 2022، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ސާބާ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ލަންކާއަށް މެޑަލް ހަވާލުކުރުން --- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - Iu32EjQungvSI7dHYZW9dIOpk.JPG
29 ސެޕްޓެންބަރު 2022، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ސާބާ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ލަންކާއަށް މެޑަލް ހަވާލުކުރުން --- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 8gqouSGYGsDJ7NOrD8vaCeh60.JPG
29 ސެޕްޓެންބަރު 2022، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ސާބާ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ލަންކާއަށް މެޑަލް ހަވާލުކުރުން --- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - wXedIuzTOXSmRrvKrO9CtEt0y.JPG
29 ސެޕްޓެންބަރު 2022، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ސާބާ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ލަންކާއިން ޗެމްޕިއަންކަން ދިފާއުކޮށް ޝީލްޑް އުފުލައިލުން --- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - hzaZ06OyQj35VPIkj5VIwLMG8.JPG
29 ސެޕްޓެންބަރު 2022، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ސާބާ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ލަންކާއިން ޗެމްޕިއަންކަން ދިފާއުކޮށް ޝީލްޑް އުފުލައިލުން --- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - pSoKyuuhovIfr5M30RfYJkBws.JPG
29 ސެޕްޓެންބަރު 2022، މާލެ، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ސާބާ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން ސެލްފީއަކަށް ހުއްޓި --- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު