One Photos - FZqLANz4vLjZudHYSg4H4TNdJ.JPG
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - CyXD50y7ed0k4el4Q34PwW9GQ.JPG
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - dj7M22qnUT102MO0J8ct2YinP.JPG
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - KMB8bbbeIq8d3L80kMmxAahlM.JPG
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 2hs10QEpoa8cfTOnQboSI0cEi.JPG
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - lprg6ZhQYK3HyYKkwtTIzMOVV.JPG
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 5G9KhudQW8366nx6YYuSTqyeu.JPG
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - BJJJe47MpgxhhmvkGSQP8oxCg.JPG
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - hhWTPf0HAw4LgJfb6Iw3LpW1u.JPG
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - aLqEk1G2ZGN8A9CPvjYnfrr7I.JPG
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - MdpfHTaqbWOnwCsdagrdb7C93.JPG
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - d45S92iWLE3kRcGIj9ZHT3izF.JPG
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން ޝިއުރާ އިންޓަވިއު ދެނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - IeiCr1VTXurlpoKTVH6QfPdkr.JPG
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން ޝިއުރާ ޖާޒީއާ ހަވާލުވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - PU27PY7PZwztpjsyIKzoTT7xq.JPG
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމަށް ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - dW39Q5U1b3KIlANxo23KobprR.JPG
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމަށް ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - psAl4JfGoNiOdTnH3qlI5RgZG.JPG
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން ރިޝްމާ ޖާޒީއާ ހަވާލުވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - xPrRAiISw1jDGTUv3FL474JyH.JPG
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމަށް ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - giGaC6Md2fg5VfbcIjhu23ang.JPG
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމަށް ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - c5A12sKy5CKgg2Xd3jT3wpfGy.JPG
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމަށް ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Rb1O8MCuXs4WmCVTmTeNPJtBz.JPG
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމާ އެކު--- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން