One Photos - 8QsNpCu34HTKbYPZL8FqbytCL.JPG
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މާލެ، އީއޭއެސްގައި ކިޔެވުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެޝަންގައި އެ ސްކޫލުގެ އޮފިޝަލަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - fkUe9NbxmcEKGOI8nmGp5CDm3.JPG
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މާލެ، އީއޭއެސްގައި ކިޔެވުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެޝަންގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - OrvCOhJB4K8ZZT6aBr7GE234K.JPG
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މާލެ، އީއޭއެސްގައި ކިޔެވުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެޝަންގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - to8WO1BZCf57RTqnVpKlo0adC.JPG
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މާލެ، އީއޭއެސްގައި ކިޔެވުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެޝަންގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - NJK7V0ZAvPwZ7RVI5NAadGQeD.JPG
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މާލެ، އީއޭއެސްގައި ކިޔެވުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެޝަންގައި އެ ސްކޫލުގެ އޮފިޝަލަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - cY3VPRXvpJIJ6FRvhFW9K3PFN.JPG
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މާލެ، އީއޭއެސްގައި ކިޔެވުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެޝަންގައި އެ ސްކޫލުގެ އޮފިޝަލަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - fPSDlXjHr4EPyFOtxzVnESUJI.JPG
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މާލެ، އީއޭއެސްގައި ކިޔެވުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެޝަންގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - vZuUcKlMUq3l4hzdbZ3iXQI4X.JPG
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މާލެ، އީއޭއެސްގައި ކިޔެވުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެޝަންގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - GIzzWfdMmQ7PNLXlkJ0geZi1L.JPG
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މާލެ، އީއޭއެސްގައި ކިޔެވުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެޝަންގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - d7kRjAsLPhSQxOghxbxDHd0wF.JPG
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މާލެ، އީއޭއެސްގައި ކިޔެވުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެޝަންގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު