One Photos - tIdOvichG1k0HS6DjPM89D2aQ.jpg
24 ޖޫން 2022: ކޮމަންވެލްތު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - ZF0HEVdOLu9nczuco070tZdy3.jpg
24 ޖޫން 2022: ކޮމަންވެލްތު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - WWQiL2EuebJntVL2GIDYfN1rB.jpg
24 ޖޫން 2022: ކޮމަންވެލްތު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 4Ka9mLBTsS6bRbO0Vma0sUqv8.jpg
24 ޖޫން 2022: ކޮމަންވެލްތު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - C5P8zExWCPqMl25muPD7WCgiR.jpg
24 ޖޫން 2022: ކޮމަންވެލްތު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - va7mG4lp86vzkohR676l0MAqL.jpg
24 ޖޫން 2022: ކޮމަންވެލްތު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - FiN08IwTXPKU87GfleLkurtLg.jpg
24 ޖޫން 2022: ކޮމަންވެލްތު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 5gVS5QUXQ20BXKQuscwxJnSSj.jpg
24 ޖޫން 2022: ކޮމަންވެލްތު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - bc5JxGUltE76rOr8Fpt3GQtSb.jpg
24 ޖޫން 2022: ކޮމަންވެލްތު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - i9tyX4ymNskuFas9JScn0BtUn.jpg
24 ޖޫން 2022: ކޮމަންވެލްތު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - AZ4QTrfuahb4gfAvRV5lhVwnH.jpg
24 ޖޫން 2022: ކޮމަންވެލްތު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - lUEFZ0h0cFlYIFmLV4hnjvIkT.JPG
24 ޖޫން 2022: ކޮމަންވެލްތު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް