One Photos - kx5PerzvuK7zHV9hJkIIaluXY.JPG
2 މެއި 2022: މާލެ، މާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދު: ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކޮށްފައި ވަނީ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ޓާފް ދަނޑުގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 37rrQVeJqCr5sXZ4tBGAOg5eJ.JPG
2 މެއި 2022: މާލެ، މާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދު: ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކޮށްފައި ވަނީ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ޓާފް ދަނޑުގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - hbAn1yws9VMKS8HOC5mcQs7G9.JPG
2 މެއި 2022: މާލެ، މާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދު: ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކޮށްފައި ވަނީ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ޓާފް ދަނޑުގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - WWT5V7ibrynD74pr6bfGXOiBF.JPG
2 މެއި 2022: މާލެ، މާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދު: ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކޮށްފައި ވަނީ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ޓާފް ދަނޑުގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - MghR0c1LXDz1nSJ9SgDWJGa0P.JPG
2 މެއި 2022: މާލެ، މާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދު: ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކޮށްފައި ވަނީ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ޓާފް ދަނޑުގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - hbv8aGmn8y6ZnmxUJGQHiEXw1.JPG
2 މެއި 2022: މާލެ، މާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދު: ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކޮށްފައި ވަނީ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ޓާފް ދަނޑުގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - L3KKTUvRoTl6JLo9zNYkhP4n4.JPG
2 މެއި 2022: މާލެ، މާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދު: ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކޮށްފައި ވަނީ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ޓާފް ދަނޑުގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - h0FZ6dCUMmYhO3Hrlnb8KeVdM.JPG
2 މެއި 2022: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދު: ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކޮށްފައި ވަނީ ދުވާ ޓްރެކްގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - jJ2h5CK3kZAcfLMNyArXa5ZSL.JPG
2 މެއި 2022: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދު: ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކޮށްފައި ވަނީ ދުވާ ޓްރެކްގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - c8q2swvnbHGvcEMKApwjhC93W.JPG
2 މެއި 2022: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދު: ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކޮށްފައި ވަނީ ދުވާ ޓްރެކްގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - Ofapy1NIAY7Z1QRIHGbL8jg2f.JPG
2 މެއި 2022: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދު: ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކޮށްފައި ވަނީ ދުވާ ޓްރެކްގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - BJkcCg3m6e6JHVZuN17C04Bir.JPG
2 މެއި 2022: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދު: ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކޮށްފައި ވަނީ ދުވާ ޓްރެކްގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - tar6QuGFgd4efy8nbK1BFfnzP.JPG
2 މެއި 2022: ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދު: ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކޮށްފައި ވަނީ ދުވާ ޓްރެކްގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު