One Photos - etn80MM38KUyWyqWvc4wNTN3H.JPG
1 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - khgrlmFc9XC7fcjsrzBaqXcmn.JPG
1 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - BkVoy6DzFeAEdoKqt4HLeyV8O.JPG
1 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Q0oeK72dzf60fyk7fZciSGXSB.JPG
1 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ސަލްމާން މިސްކިތުގެ އިމާމް އައްޝައިހް ނަސްރުﷲ އަލީ (މ) --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - sSYLnoCg15jNMoVN4qit0ZrhP.JPG
1 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - QESwQB56aCKxhRc8oTx3lhanp.JPG
1 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - CtFMeEqt0suZdem8MutJLliZ8.JPG
1 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - h3zgjxpDRYGfRX7hmydNcpoYd.JPG
1 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - PuYZyZmcTL3dr6rCUWCl8UJ7e.JPG
1 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުހައްމަދު އިބްރާހިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 72Sitf05VCaaAfQWgoTQNjbTX.JPG
1 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޝައިހް މުހައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 8t8HumOOJivDG2bGA7QhMAkXz.JPG
1 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 5QNHoLJ5RnYf1axhxSH1ObNcy.JPG
1 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - FfHmIiKINBzgfH11xcpTI8PFB.JPG
1 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - LFagHcZZqoefRqEN5hF50yFtc.JPG
1 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހަނދާބެހޭ ބަޔާނުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ސޮއިކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - JL1BMv4XQrS0a306vlpvRyD1A.JPG
1 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހަނދާބެހޭ ބަޔާން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އިއްވަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން