One Photos - 1ERpXnps38QYo4kUr5U1LTLC5.JPG
07 އޭޕްރިލް 2021، ފ. ފީއަލި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ފީއަލީ ކައުންސިލުން ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް، "ކޮއި ކޮކާ ބަގީޗާ" -- ފޮޓޯ: ފީއަލީ ކައުންސިލް
One Photos - U0lBqcMisjkn9zorJ6waRd3wP.JPEG
07 އޭޕްރިލް 2021، ފ. ފީއަލި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ފީއަލީ ކައުންސިލުން ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް، "ކޮއި ކޮކާ ބަގީޗާ" -- ފޮޓޯ: ފީއަލީ ކައުންސިލް
One Photos - Jb9huNhwGmTaRn8msDchARnzf.JPEG
07 އޭޕްރިލް 2021، ފ. ފީއަލި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ފީއަލީ ކައުންސިލުން ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް، "ކޮއި ކޮކާ ބަގީޗާ" -- ފޮޓޯ: ފީއަލީ ކައުންސިލް
One Photos - HR8mZrcLv8ONEJw2qbf6G4khZ.JPEG
07 އޭޕްރިލް 2021، ފ. ފީއަލި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ފީއަލީ ކައުންސިލުން ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް، "ކޮއި ކޮކާ ބަގީޗާ" -- ފޮޓޯ: ފީއަލީ ކައުންސިލް
One Photos - K68v50hFsxcEYfRWNEi5pIK2y.JPEG
07 އޭޕްރިލް 2021، ފ. ފީއަލި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ފީއަލީ ކައުންސިލުން ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް، "ކޮއި ކޮކާ ބަގީޗާ" -- ފޮޓޯ: ފީއަލީ ކައުންސިލް
One Photos - 41ayRD4DJTVRS1wC34jfhXq3I.JPEG
07 އޭޕްރިލް 2021، ފ. ފީއަލި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ފީއަލީ ކައުންސިލުން ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް، "ކޮއި ކޮކާ ބަގީޗާ" -- ފޮޓޯ: ފީއަލީ ކައުންސިލް
One Photos - SAsLQ47VxImg63655z1gJkeSz.JPEG
07 އޭޕްރިލް 2021، ފ. ފީއަލި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ފީއަލީ ކައުންސިލުން ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް، "ކޮއި ކޮކާ ބަގީޗާ" -- ފޮޓޯ: ފީއަލީ ކައުންސިލް
One Photos - Ve9ZRstS0Ic69dfytNfFG2oEm.JPEG
07 އޭޕްރިލް 2021، ފ. ފީއަލި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ފީއަލީ ކައުންސިލުން ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް، "ކޮއި ކޮކާ ބަގީޗާ" -- ފޮޓޯ: ފީއަލީ ކައުންސިލް
One Photos - IWgIpYvsxEmzNrnilr500XFSJ.JPEG
07 އޭޕްރިލް 2021، ފ. ފީއަލި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ފީއަލީ ކައުންސިލުން ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް، "ކޮއި ކޮކާ ބަގީޗާ" -- ފޮޓޯ: ފީއަލީ ކައުންސިލް
One Photos - Sk21OZqaDbzNjjF7uwtI8No9n.JPEG
07 އޭޕްރިލް 2021، ފ. ފީއަލި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ފީއަލީ ކައުންސިލުން ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް، "ކޮއި ކޮކާ ބަގީޗާ" -- ފޮޓޯ: ފީއަލީ ކައުންސިލް
One Photos - Q0hJw9080RoG7NvN54DEIGnvm.JPEG
07 އޭޕްރިލް 2021، ފ. ފީއަލި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ފީއަލީ ކައުންސިލުން ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް، "ކޮއި ކޮކާ ބަގީޗާ" -- ފޮޓޯ: ފީއަލީ ކައުންސިލް
One Photos - 6y5y70uXRgScXdSbAPRdaeU50.JPEG
07 އޭޕްރިލް 2021، ފ. ފީއަލި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ފީއަލީ ކައުންސިލުން ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް، "ކޮއި ކޮކާ ބަގީޗާ" -- ފޮޓޯ: ފީއަލީ ކައުންސިލް
One Photos - XKhnjtrQaTXCYrWbx8QHmErWt.JPEG
07 އޭޕްރިލް 2021، ފ. ފީއަލި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ފީއަލީ ކައުންސިލުން ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް، "ކޮއި ކޮކާ ބަގީޗާ" -- ފޮޓޯ: ފީއަލީ ކައުންސިލް
One Photos - at4EFoyryCB9xag8qoK0OHZOg.JPEG
07 އޭޕްރިލް 2021، ފ. ފީއަލި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ފީއަލީ ކައުންސިލުން ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް، "ކޮއި ކޮކާ ބަގީޗާ" -- ފޮޓޯ: ފީއަލީ ކައުންސިލް
One Photos - tPvUH2VKaT8JiyWlcMCRtchLs.JPG
07 އޭޕްރިލް 2021، ފ. ފީއަލި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ފީއަލީ ކައުންސިލުން ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް، "ކޮއި ކޮކާ ބަގީޗާ" -- ފޮޓޯ: ފީއަލީ ކައުންސިލް
One Photos - DYwzkSrjjWuZfaHQdcAwRIFZP.JPEG
07 އޭޕްރިލް 2021، ފ. ފީއަލި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ފީއަލީ ކައުންސިލުން ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް، "ކޮއި ކޮކާ ބަގީޗާ" -- ފޮޓޯ: ފީއަލީ ކައުންސިލް
One Photos - DVNEDBFrZcXihho69SS76QUTQ.JPG
07 އޭޕްރިލް 2021، ފ. ފީއަލި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ފީއަލީ ކައުންސިލުން ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް، "ކޮއި ކޮކާ ބަގީޗާ" -- ފޮޓޯ: ފީއަލީ ކައުންސިލް
One Photos - IaU0zlbwClwXNw6a9gfOJuOrV.JPG
07 އޭޕްރިލް 2021، ފ. ފީއަލި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ފީއަލީ ކައުންސިލުން ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް، "ކޮއި ކޮކާ ބަގީޗާ" -- ފޮޓޯ: ފީއަލީ ކައުންސިލް