Close

ޒުވާނުން

ޔޫތު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން އެލަވަންސް ނުނަގަން ނިންމައިފި

ނެޝަނަލް ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓާޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރަނީ

މިއަހަރުގެ "މިޔަހެލި" ސޯޝަލް އިނޮވޭޝަން ކޭމްޕް ނިންމާލައިފި

ޒުވާން ލީޑަރުންގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފޯރަމް ނިމިއްޖެ

ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ހަރަކާތްތައް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ރަށްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އަމާޒަކީ ޒަމާނީ ތައުލީމު އުނގެނި، އިޖާދީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ވިސްނުން ހިންގައި ހުނަރުވެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުން: ރައީސް

ދިއްފުށީ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ވީރާނާވެ، ބޮޑު ބައެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި

ލާމަސީލު ޒުވާނާ ކޭންޕުގައި 81 ޒުވާނުން ބައިވެރިވި

1

ވަން ފޮޓޯ: ރަން އަހަރު 2019

ގައުމު ތަރައްގީވެގެން ދާނީ އަނެކާގެ ހައްގު ދަނެގެން، އެނެކާއަށް އިސްކަން ދިން މިންވަރަކުން: ނައިބު ރައީސް

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޮކްޓޫބަރު 22، ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަން ނިންމައިފި

ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ "ސްޓާޓަޕް ވީކެންޑް" މިމަހު 15 ގައި

... 9