ޒުވާނުން

މިވަގުތު އިންޓަނޭޝަނަލް މުބާރާތްތައް ނެތް އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ބަޖެޓް ކުޑަކުރަނީ

އެފްއޭއެމާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަކީ، ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަނޑުގެ އިތުބާރު ނެތުން: އާޒިމް

ފިއްލަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

މިނިސްޓަރު މަހްލޫފު ހުވަދޫ ބަހުން: ވާދޫ ޒުވާނުން އެދުނެ ގޮތަށް ފުޓްސަލް ދަނޑު މަސައްކަތެ ނިމީގެ: މަހްލޫފް

1

އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކްގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ފަތާ ޓްރެކުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ލީގުގެ މެޗުތައް ހުޅުމާލެ ފުޓުބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަހަރު ކުޅެވޭނެހެނެއް ހިޔެއް ނުވޭ: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

ވަން ފޮޓޯ: ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު، ރާޅާއެޅުންތެރިންނަށް އީދެއް

ހިންނަވަރު ފުޓުބޯޅަގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ހަވާލުވި ކުންފުންޏަށް ނުކުރެވުމުން އެހެންބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުން ނެގިތާ 14 ދުވަސްވީ ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރުކުޅުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި

ޔޫތު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން އެލަވަންސް ނުނަގަން ނިންމައިފި

ނެޝަނަލް ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓާޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރަނީ

... 8