ޒުވާނުން

ލީގުގެ މެޗުތައް ހުޅުމާލެ ފުޓުބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަހަރު ކުޅެވޭނެހެނެއް ހިޔެއް ނުވޭ: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

ވަން ފޮޓޯ: ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު، ރާޅާއެޅުންތެރިންނަށް އީދެއް

ހިންނަވަރު ފުޓުބޯޅަގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ހަވާލުވި ކުންފުންޏަށް ނުކުރެވުމުން އެހެންބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުން ނެގިތާ 14 ދުވަސްވީ ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރުކުޅުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި

ޔޫތު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން އެލަވަންސް ނުނަގަން ނިންމައިފި

ނެޝަނަލް ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓާޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރަނީ

މިއަހަރުގެ "މިޔަހެލި" ސޯޝަލް އިނޮވޭޝަން ކޭމްޕް ނިންމާލައިފި

ޒުވާން ލީޑަރުންގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފޯރަމް ނިމިއްޖެ

ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ހަރަކާތްތައް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ރަށްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އަމާޒަކީ ޒަމާނީ ތައުލީމު އުނގެނި، އިޖާދީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ވިސްނުން ހިންގައި ހުނަރުވެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުން: ރައީސް

ދިއްފުށީ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ވީރާނާވެ، ބޮޑު ބައެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި

ލާމަސީލު ޒުވާނާ ކޭންޕުގައި 81 ޒުވާނުން ބައިވެރިވި

1
7