Close

ޒުވާނުން

ބިންތައް ދޫކުރުމަށް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ ލަފަޔަކަށް ވާނީ ހުށަހަޅައިފައި: މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް

އައްޑޫސިޓީގައި ޒުވާނަކު އަހުގެ ހިދުމަތް އެބަފަށާ: މަޖިލިސް ރައީސް

ރޭގަނޑު 8ގެ ފަހުން އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކުރީ ޒުވާނުންގެ އެއްވުންތަކާއި ދަތުރުތައް ހުއްޓުވަން: އެޗްޕީއޭ

އިގުތިސޯދަށް ދިރުން ލިބޭނީ ޒުވާނުންނާއި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށްގެން: ރައީސް

ސައުގެ މޮޅު މޭކަޕްތައް އޭނާގެ މޫނުން

1

އިލްމާއި ހުނަރު ހޯދުމުގައި ޒުވާނުން ފަސްނުޖެހުމަށް މިނިސްޓަރު ހަސަން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ބައިނަލްއަގުވާމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް: މިއަދުގެ ހަގީގަތަކީ ޒުވާނުންނަކީ މިއަދުގެ ލީޑަރުންކަން: މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކްރިއޭޓިވް ޕިޗް ރައިޓިންގް މުބާރާތެއް ފަށައިފި

ދިވެހި ފުރަތަމަ ގަޑި ބްރޭންޑްގެ ވެރިޔާއާ ޔޫތު މިނިސްޓަރު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ދުވާ ޓްރެކް ސިންތެޓިކް ކުރުމަށް ނިންމައިފި

ކުޅުންތެރިންނަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް، ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި އައިސްބާތު ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކޮށްފި

ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ ޒުވާނުންނަށް އެހީވުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް ކޮމަންވެލްތާ ހިއްސާކޮށްފި

... 7