ވިމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް މޯލްޑިވްސް

ވިމް ކޮކޯ ޝީކް "ރަން ވިތް އަސް 2019"ގައި 5000އަށް ވުރެގިނަ މީހުން ރަޖިސްޓަރީވެއްޖެ

ވިމް "ރަން ވިތް އަސް 2019"ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކީ ސޮއިކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ވިމް "ރަން ވިތް އަސް 2019"ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކީ ސޮއިކުރުން

އަންހެނުންނަށް ހައްގު ދައުރު ހޯދައިދިނުމަށް އަޑު އުފުލާ ހަރަކާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ޝިދާތާ

އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ވިމް އިން ބާއްވާ ދުވުމުގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނަކަށް މެޑަމް ފަޒްނާ

1

އިންޓަރނޭޝަނަލް ބަޔާ ސެލާ މީޓްގައި ރާއްޖޭގެ ވުމެންސް ޗެމްބާސް އޮފް ކޮމާސްގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ބައިނަލްއަގުވާމީ ކެންސަރު ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ވިމް އިން ބާއްވާ ޓީ ބްރޭކް ޑރ.ޝަކީލާއާ އެކު

އޮބްސްޓަކަލް ދުވުން "ރަން ވިތް އަސް 2019"ގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ އޮބްސްޓަކަލް ދުވުން "ރަން ވިތް އަސް 2019"ގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ހުޅުވާލައިފި

ފަސް ވަނަ ގްލޯބަލް ޔޫތް އެވޯޑު ރިފާއުއަށް، ވޯލްޑް ޔޫތް ޕްރައިޒް އެވޯޑު ޑރ. ވަސީއަށް

އޭޝިއާ އިންސްޕިރޭޝަން އެވޯޑު ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ޒުވާނަކަށް ލިބިއްޖެ

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާދެއްވަން ވިމް އިން ވެސް ގޮވާލައިފި

1