ވިމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް މޯލްޑިވްސް

މިނިސްޓަރު ޔުމްނާއާއި ޝިދާތާ ވިމް ކޮކޯ ޝީކް "ރަން ވިތް އަސް 2019"ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

7000 ކަނބަލުންނާ އެކު ވިމް ކޮކޯ ޝީކް "ރަން ވިތް އަސް 2019" ރާއްޖޭގެ ރެކޯޑަކަށް

1

ވަން ފޮޓޯ: ވިމް ކޮކޯ ޝީކް "ރަން ވިތް އަސް 2019"

ވިމް ކޮކޯ ޝީކް ރަން ވިތް އަސް 2019: ކޮކޯ ޝީކް ސްޓޯލުން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމުން %10 ޑިސްކައުންޓް

ވިމް ކޮކޯ ޝީކް "ރަން ވިތް އަސް 2019"ގެ ސިލްވާ ސްޕޮންސަރަކަށް އެފްއެސްއެމް

ވިމް ކޮކޯ ޝީކް "ރަން ވިތް އަސް 2019"ގެ ސްޓައިލް ޕާޓްނަރަކަށް ނޯޓް ކޮސްމެޓިކްސް

ވިމް ކޮކޯ ޝީކް "ރަން ވިތް އަސް 2019"ގައި 5000އަށް ވުރެގިނަ މީހުން ރަޖިސްޓަރީވެއްޖެ

ވިމް "ރަން ވިތް އަސް 2019"ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކީ ސޮއިކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ވިމް "ރަން ވިތް އަސް 2019"ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކީ ސޮއިކުރުން

އަންހެނުންނަށް ހައްގު ދައުރު ހޯދައިދިނުމަށް އަޑު އުފުލާ ހަރަކާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ޝިދާތާ

އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ވިމް އިން ބާއްވާ ދުވުމުގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނަކަށް މެޑަމް ފަޒްނާ

1

އިންޓަރނޭޝަނަލް ބަޔާ ސެލާ މީޓްގައި ރާއްޖޭގެ ވުމެންސް ޗެމްބާސް އޮފް ކޮމާސްގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެއްޖެ

2