ވެމްކޯ

ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން ކުނި ނަގާނީ މިހާރެކޭވެސް އެއްފަދައިން އިމާރާތުގެ ތިރިން: ވެމްކޯ

ހައްޖު ދުވަހާއި އީދު ދުވަހު ވެމްކޯގެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަންތަކުން ހިދުމަތް ދޭ ވަގުތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ނައްތައިލަން ޖެހޭ ތަކެތި މާލޭ ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަނުން ނައްތައިލެވޭނެ އިންތިޒާމު ވެމްކޯއިން ހަމަޖައްސައިފި

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި ހުރި ވެހިކަލްތައް ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ނަގަން އަންގައިފި

ލުއިތައް ދިން ނަމަވެސް ކުނި ނެގުމަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ، އޮގަސްޓު މަހާ ހަމައަށް ކުނި ނަގާނީ ގޭގެ ތިރިން: ވެމްކޯ

1

ވެމްކޯއާއެކު އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގެ މަގުތައް ސާފުކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ވެމްކޯގެ ކޯލް ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މުއްދަތު ހަމަވެގެންނާއި ކުނިވެ ހަލާކުވާ ތަކެތި ނައްތައިލުމުގެ ހިދުމަތަށް ވެމްކޯއިން ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

ވެމްކޯއިން ތައާރަފުކުރި ޑަސްބިން ކޮތަޅަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

1

ރައްޔިތުންގެ އެދުމަށް ވެމްކޯއިން ޑަސްބިން ކޮތަޅުބޮނޑި ވިއްކަން ފަށައިފި

މުވައްޒަފަކު ގެއިން ނެރެލީ ވެމްކޯގައި މަސައްކަތް ކުރާތީއެއް ނޫން، ދޮގު މައުލޫމާތު ނުފަތުއްރަވާ!

... 9