ވެކްސިން

ޗައިނާއިން ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް އުފެއްދި އިތުރު ވެކްސިން އެއް ރައްކާތެރިކަމަށް ދައްކައިފި

އަދަދުތައް ދަށަށް، އެކަމަކު ލުއިތައް ދޭން އަދި އަވަސް!

ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަންސް އިން އުފައްދާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ތިން ވަނަ މަރުހަލާ ފަށައިފި

އޮކްސްފޯޑުން އުފެއްދި ވެކްސިންގެ ޓެސްޓުތައް އިންޑިއާގައި ފަށައިފި

ވެކްސިން ގަތުމަށް 10 ގައުމަކުން ރަޝިޔާއާއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

2

ޗައިނާ އިން އުފެއްދި ކޮވިޑް ވެކްސިން ނޮވެމްބަރުން ފެށިގެން އާންމުކޮށް ލިބެން ހުންނާނެ!

ރަޝިޔާ އިން އުފެއްދި ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ 100 މިލިއަން ޑޯޒް އިންޑިއާއަށް

އިންޑިއާއިން އުފައްދާ ކޮވިޑް ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ އިމަޖެންސީ ހުއްދައެއް ދެނީ

އޮކްސްފޯޑުން އުފައްދާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި

މުޅި ދުނިޔެ ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް 35 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވޭ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

އޮކްސްފޯޑް ވެކްސިންގެ އަޖުމަބެލުންތައް މަޑުޖައްސާލައިފި

ޗައިނާއިން އުފެއްދި ކޮވިޑް ވެކްސިން ދައްކާލައިފި

... 33