ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކު ކުރާ އުޅަނދުތައް ޓޯ ކުރާނެ ކަަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި

މުވައްޒަފުންނަށް މިނިސްޓަރު އައިޝާ ދެއްވި ވަރުގަދަ މެސެޖަށް އެތައް ބައެއްގެ ތައުރީފު

60 ދުވަސްތެރޭ ޓެކްސީ އެޕްލިކޭޝަން ތައްޔާރުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ފުރުސަތު ދީފި

ގަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި 544 ވެހިކަލެއްގައި ސްޓިކާ ޖަހައިފި

ޕިކަޕާއި ލޮރީ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ކަނޑައަޅަނީ

ގަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި 340 ވެހިކަލެއްގައި ސްޓިކާ ޖަހައިފި

އަންނަ އަހަރު މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކުރާނަން: ނަހުލާ

ލައިފު ޖެކެޓު އަޅަން މަޖުބޫރުކުރަނީ

1

ރާއްޖޭގައި ދޫކުރާ އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ލައިސަންސް އިންޓަނޭޝަނަލް ކުރަނީ

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާއިރު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އެނގޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަޝްވަރާކޮށްފި

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި މިހާރު ހުރި ޓްރެފިކް ލައިޓްތައް ނަގައި، ލެޑްލައިޓް ހަރުކުރަނީ

5

ކަނޑު ދަތުރު ކުުރުމުގައި ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅު އެޅުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅަނީ

« 1