ވައްކަމާއި ފޭރުން

ގދ. ތިނަދޫ ގެއަކުން ގޭސް ފުޅިއެއް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފޯނެއް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތިން މީހުން ހައްޖަށްދާން ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ފައިސާކޮޅު ވަގަށް ނަގައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ފިހާރައަކުން ވަގަށްނެގި ފައިސާތަކެއް ހޯދައި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރަތަފަންދޫއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ މުއްދަތު ޖަހައިފި

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ސައިކަލެއްގެ ބައިތަކެއް ހިތަދޫ ގެއަކުން ފެނިއްޖެ

ވައްކަމާއި ފޭރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި 96 މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

މަހިބަދޫގައި ބިދޭސީން އުޅޭ ގެއަކުން ވައްކަންކޮށްގެން ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕާކު ކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލެއް ވަގަށް ނަގަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

1

ވިލުފުށީ ގެއަކުން ތިން ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

އޭދަފުށީ ޕޯސްޓް އޮފީހުން ވައްކަން ކޮށްފި

... 22