ވައްކަމާއި ފޭރުން

މަހިބަދޫގައި ބިދޭސީން އުޅޭ ގެއަކުން ވައްކަންކޮށްގެން ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕާކު ކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލެއް ވަގަށް ނަގަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

1

ވިލުފުށީ ގެއަކުން ތިން ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

އޭދަފުށީ ޕޯސްޓް އޮފީހުން ވައްކަން ކޮށްފި

އަލިފުށީ ގެއަކުން ފައިސާތަކެއް ވަގަށްނެގި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފަސް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއާއެކު ވަގަށްނެގި ތިޖޫރި ހޯދައިފި

1

ތިޖޫރީ ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި، ތިޖޫރީ އާއި ފައިސާ ނުފެނޭ

ފަސް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހުރި ތިޖޫރީއެއް އުނގޫފާރުން ވަގަށް ނަގައިފި

ބީދޭސީންތަކަކަށް ވަޅިން ބިރުދެއްކުމަށްފަހު ފައިސާއާއި ތިން ފޯނު ފޭރިގެންފި

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ހުރި ދެ ސްޕީކަރެއް ވަގަށް ނަގައިފި

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރުގައި ހުންނަ އެމްޓީސީސީ އޮފީސް ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި

ހިރިލަންދޫއިން ވަގަށްނެގި ތަކެތި ހޯދައި ދެމީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

... 20