Close

ވައްކަމާއި ފޭރުން

ވައްކަމުގެ ދެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މައިލޯ ކޭހެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ ފޭރިގަތުމުގެ މައްސަލަ ސާބިތެއްނުވި

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ސައިކަލަކާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތޭރަ ފޯނާއި 5 ޓެބްލެޓް ހޯދައި، ކޮލަމާފުށީ ގެއަކުން އިއްޔެ ވައްކަންކުރި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމާފުށީ ގެއަކުން ވަގަށް ނެގި ޓެބްލެޓްތަކެއް ހޯދައިފި

ވެސްޓަން ޔޫނިއަން ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރިގެންފި

ތިނަދޫ ޕޯސްޓް އޮފީސް ފަޅައިލި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވަގަށް ނަގާފައިވާ އެއްޗެހިތަކެއް ވިއްކަން އުޅުނު މީހަކު ވިލިމާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ބާޒާރުމަތިން ވައްކަން ކުރުމުން ހައްޔަރު ކުރި މީހެއް އަތުން ގެއަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ސާމާނުތަކެއް ފެނިއްޖެ

މާލޭގައި ފަހާތަނަކުން ވައްކަން ކުރަން އުޅެނިކޮށް 24 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި، ވައްކަންކުރި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

... 19