Close

ވައްކަމާއި ފޭރުން

ވަގަށް ނެގި ސަތަރި ރޯލުތަކަކާއެކު ފިލަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަގުމަތިން މީހެއްގެ އަތުން ފޯނެއް ފޭރުނު ދެމީހަކު ހުއްޓުވައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

މާލޭގެ ގެއަކުން ވަގަށް ނެގި ބައެއް ސާމާނު ހޯދައިފި

މިސްކިތަށް ނަމާދަށް އަރާއިރު ފޯނާއި ވޮލެޓް ފަދަ ތަކެތި ޖީބުގައި ބެހެއްޓުން އެދެވިގެންވޭ: ފުލުހުން

ބޯޓެއްގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި

ފޯނުތަކަކާއި ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނެގި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އީދު ބަންދުގައި މާލެ ސަރަަހައްދުން ފުލުހުންނަށް 206 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވޭ

ބިދޭސީ އަންހެނެއްގެ އަތުން ފައިސާތަކެއް ފޭރުނު ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ސައިކަލެއް ދުއްވަނިކޮން މީހަކު އަތުލައިގެންފި

ޒުވާނަކަށް ބިރުދައްކައިގެން ފައިސާތަކެއް ފޭރިގެންފި

ފޭދޫ ޕޯސްޓް އޮފީސް ފަޅާލައި، ސާމާނުތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި

މާމެންދޫގައި ހުރި އެސްޓީއޯ ބޭސް ފިހާރައިން ވައްކަންކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

... 18