ވައްކަމާއި ފޭރުން

ފިހާރައަކުން ބޫޓުތަކެއް ވަގަށްނެގި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރެޑްވޭވް ފިހާރައިން ވައްކަންކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ އަންހެނުން ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

ވީޑިއޯ އާންމުވުމުން ވަގަށް ނެގި ވޮލެޓު ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި

ހަނދާންނެތިގެެން ބޭއްވުނު ވޮލެޓަކުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން ވޮލެޓްވެސް ހިފައިގެން ފިލާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ

ކަސްޓަމަރުންގެ ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭންކަކުން ނުގުޅާނެ، އެކަމަށް ސަމާލުވޭ: ބީއެމްއެލް

މީހަކު ރަހީނުކޮށް ބިރު ދެއްކި މައްސަލައިގައި ފަޒީލްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތު ފުލައިމީގެ އޮފީހުން ވައްކަންކޮށްފި

ފިހާރައެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިގެން ވައްކަން ކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

1

އެޕޯލޯ ފިހާރައިގެ ތިޖޫރީ ވަގަށްނެގި މައްސަލައިގައި ތިން މީހެއްގެ ބަންދަށް ފަނަރަ ދުވަސް

1

ބިދޭސީއަކަށް ވަޅިން ބިރުދެއްކުމަށްފަހު ފިލަން އުޅުނު މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ހޯރަފުށީގައި ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން 21 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތިނަދޫގައި މިދިޔަ އަހަރު ކުރި ވައްކަމެއްގައި ވަގަށް ނަގާފައިވާ ތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

... 18