ވައްކަމާއި ފޭރުން

އީދު ނަމާދަށް ދިޔަ ވަގުތު ގެއަކުން 60،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް ޖީޕީއެސްއެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި ކާށިދޫއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

1

ހިތަދޫ އެޕޯލޯ ފިހާރަ ފަޅާލައި ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގައިފި

ކުޑަހުވަދޫގައި ހުރި މީރާ އޮފީހުގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގައިފި

ގދ. ތިނަދޫ ގެއަކުން ގޭސް ފުޅިއެއް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފޯނެއް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތިން މީހުން ހައްޖަށްދާން ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ފައިސާކޮޅު ވަގަށް ނަގައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ފިހާރައަކުން ވަގަށްނެގި ފައިސާތަކެއް ހޯދައި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރަތަފަންދޫއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ މުއްދަތު ޖަހައިފި

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ސައިކަލެއްގެ ބައިތަކެއް ހިތަދޫ ގެއަކުން ފެނިއްޖެ

... 17