Close

ވައްކަމާއި ފޭރުން

ވަގަށް ނަގާފައިވާ އެއްޗިހި ތަކަކާއި، ފައިސާ އަދި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހޯރަފުށީ ގެއަކުން ވައްކަން ކުރި މައްސަލައެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރި އަންހެނެއް ބަލައި ފާސްކޮށް، ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފޯނެއް ހޯދައިފި

ވައްކަންކުރަން ގެއަކަށް ވަދެ އުޅުނު ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ޖީބުގައި ވަޅިއެއް

ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ގެއަކަށް ވަދެ ފޭރެން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވަގަށް ނެގި ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ މީހެއްގެ އަތުން ވަގަށް ނެގި އިތުރު އެއްޗެހިތަކެއް

ގަމުގައި ވައްކަން ކުރި މީހަކު ގަން ހިންގުވައިފި

ހަދަމުންދިޔަ ރިސޯޓަކުން ވަގަށް ނެގި އޭސީތަކެއް ގެއެއްގައި ހަރުކޮށްފައި ހުއްޓާ ހޯދައިފި

މަޑުއްވަރި ގެއަކުން 128،000 ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މީހުން ހުސްކުރި ދެ ގެއަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި

ފިހާރައެއް ފަޅާލައިގެން ވައްކަން ކުރި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

މިނިސްޓަރު މަހްލޫފްގެ މަންމަގެ އަތް ދަބަސް ފޭރިގެންފި

... 17 ...