ސުޕްރީމް ކޯޓް

ކާނަލް ނާޒިމްގެ މައްޗަށް އިއްވި 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

2

އަހުމަދު ނާޒިމުގެ މައްޗަށް އިއްވި 25 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

ކާނަލް ނާޒިމްއާއި އަހުމަދު ނާޒިމްގެ މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމް ކުރަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ހިނގައްޖެ

އެމްސީ ހަމީދަށް އަލުން ވަޒީފާދޭން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

1

ތޮލްހަތުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ބާތިލުކޮށްފި

1

ވަކީލުން ސަސްޕެންޑު ކުރުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެގުމަށް ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގެންފި

ޕީޕީއެމްގެ މައްސަލަ އަވަސްކޮށްދިނުމަށް މޫސާމަނިކު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ގޮވާލައްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު މައްޗަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމް ބާތިލުކޮށްފި

2

ނަޝީދުގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުން މާދަމާއަށް ތާވަލުކޮށްފި

ނާޒިމްގެ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުމެއް އަންގާރަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސް އީސީގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފި، ހައި ކޯޓުގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

... 60 ...