އެސްޓީއޯ

އެސްޓީއޯގެ ޗެއާމަންކަމުން ސާލިމް އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ޕެޓްރޯލް ލިޓަރަކުން އެއް ރުފިޔާ، ޑީސަލް ލިޓަރަކުން ދެ ރުފިޔާ ހެޔޮކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ހޮޓަލަކަށް އިންވެސްޓަރުން ހޯދަނީ

މިފްކޯގެ އެކްޓިން އެމްޑީގެ މަގާމަށް އިސްމާއީލް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

އޭލެވެލް އިން އެއްވަނަ ހޯދާ ދަރިވަރަކު ބޭނުން ގައުމަކުން ކިޔަވަން ފުލް ސްކޮލަޝިޕް އެސްޓީއޯއިން ދެނީ

4

އެސްޓީއޯއިން 24 ގަޑިއިރު ޕެޓްރޯލާއި ޑީސެލް ޝެޑުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ދަރަނި 3.7 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ، 38 ޕަސެންޓު ޗައިނާއަށް

1

އެސްޓީއޯ އާއި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އަދި އައިއޭއެސް އަށް އެމްޑީން އައްޔަންކުރައްވައިފި

އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން ޝަހީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ލިބޭ އެއްޗަކަށްވުރެ ދެގުނަ އިތުރަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުންފުނިތަކަށް ޚަރަދު ކުރި

ސަރުކާރުން އެސްޓީއޯއަށް 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އެބަޖެހޭ: ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީ

އެސްޓީއޯއިން ޑީސަލް އާ ޕެޓްރޯލުގެ އަގު ހެޔޮ ކޮށްފި

... 23