ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް

އިންތިހާބަށް އިތުރު 42.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ، އެކަން ރައީސަށާއި މަޖިލީހަށް ވާނީ އަންގާފައި: ޝަރީފު

އިދިކޮޅުން އިއްޔެ ކުރި މުޒާހަރާގައި ހިންގި ކަންތައްތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭނެ: ޝަރީފް

ދުވާލަކު 25 ވަރަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ދަނީ ނަން ނަގަން ހުށަހަޅަމުން: ޝަރީފް

އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް އިންތިހާބު ބާއްވަން މިހާރު 50 މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ: ޝަރީފް

އޭޕްރީން 10 ގައި ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

1

އިންތިހާބަށް ލުއިތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ، އިންތިހާބު ފަސްކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނަން: ޝަރީފް

އިންތިހާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

އިންތިހާބު ބޭއްވުމުގެ ގާނޫނީ ބާރު އީސީއަށް ލިބިފައިވާނަމަ، އިންތިހާބު ބާއްވާނީ އާންމު ހާލަތުގައި: ޝަރީފް

ވަން ފޮޓޯ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ތާރީހެއް މާދަމާ އިއުލާން ކުރާނަން: ޝަރީފް

އެޗްޕީއޭ އިން އިންތިހާބާ ބެހޭ ގައިޑްލައިން ފޮނުވައިފި، ގައިޑްލައިނުގައި އީސީން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް

އީސީގެ ނައިބު ރައީސަކު ނެތުމުން ގާނޫނީ ގޮތުން ދިމާވާ މައްސަލައެއް ނެތް: ޝަރީފް

... 8 ...