Close

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް

ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް އިންތިހާބު ބާއްވަން ބޭނުންވާ ބަޖެޓު 42.8 މިލިއަނުން 29.8 އަށް ކުޑަކޮށްފިން: ޝަރީފް

ޒާހިދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުން: ފުއާދު ވިދާޅުވަނީ އެކަންވީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް

އީސީގެ ކޮމްޕުލެއިންސްގެ ބިއުރޯގެ ވެރިޔާ ޒާހިދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ވަން ފޮޓޯ: މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން އިލެކްޝަނާ ބައްދަލުކުރުން

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ލަސްކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެދިފައެއް ނުވާނެ: ޝަރީފް

އީސީގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، 16 މުވައްޒަފަކު އައިސޮލޭޝަނުގައި

ކައުންސިލްތަކަށް 30 މެންބަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކަށް 90 މެންބަރުން އިންތިހާބުވެއްޖެ

އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 272،480 އަށް އަރާ: ޝަރީފް

އިންތިހާބަށް އިތުރު 42.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ، އެކަން ރައީސަށާއި މަޖިލީހަށް ވާނީ އަންގާފައި: ޝަރީފު

އިދިކޮޅުން އިއްޔެ ކުރި މުޒާހަރާގައި ހިންގި ކަންތައްތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭނެ: ޝަރީފް

ދުވާލަކު 25 ވަރަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ދަނީ ނަން ނަގަން ހުށަހަޅަމުން: ޝަރީފް

އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް އިންތިހާބު ބާއްވަން މިހާރު 50 މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ: ޝަރީފް

... 8 ...