ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް

މި ހާލަތު ދަންދެން އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް ކައުންސެލަރުން އިންތިހާބު ކުރުން ފަސްކުރަން ކޮމެޓީން އެއްބަހެއްނުވި

އޮފިޝަލުންގެ އެލަވަންސް މި ހަފުތާގެ ނިޔަލަށް ދީ ނިމޭނެ: ޝަރީފް

އިންތިހާބާ ގުޅިގެން 89 ޝަކުވާ ލިބިފައިވޭ، ނަތީޖާއަށް އަސަރު ކޮށްފާނެ ޝަކުވާ ހިމެނޭ: އީސީ

1

އިންތިހާބާބެހޭ މައި މަރުކަޒުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީްއެމް ޕީއެންސީން މުޒަހަރާ ކުރަން ފަށައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު: މާލޭ މީހުން ތިބީ ހަނު، ނުކުތީ އެންމެ 22 ޕަސެންޓް މީހުން!

ވަން ފޮޓޯ: އިލެކްޝަނުން އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުން

ވޯޓުލާން ނުކުންނަ މީހުން ބޮޑުތަނުން މަދުވެ، މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާނީ 40 ޕަސެންޓް މީހުން ކަމަށް ލަފާކޮށްފި

ދިއްފުށީގައި މުޅީން އެހެން ހާލަތެއް: ވޯޓުލާން ޖެހޭ 710 މީހުންގެ ތެރެއިން 510 މީހުން ކަރަންޓީނުގައި

ވޯޓުލާނެ ބަޔަކު ނެތިގެން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވޯޓުލާން ނުފެށޭ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިންތިހާބު، ގޮންޖުންތަކާ އެކުވެސް އީސީ ފުރިހަމަޔަށް ތައްޔާރުގައި

ކަރަންޓީނު މީހުން ވޯޓުލާން ގެންދިއުމުގައި ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަދެދާނެ، އަމިއްލައަށް ދިއުމަށް ދޫކޮށްލާ!: އީސީ

އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށްވީ އޮފިޝަލުން ހޯދުން، އެކަންވެސް ހައްލު ވެއްޖެ: ޝަރީފު

... 7 ...