ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް

އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށްވީ އޮފިޝަލުން ހޯދުން، އެކަންވެސް ހައްލު ވެއްޖެ: ޝަރީފު

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޕްރިންޓް ކުރީ 498،184 ވޯޓު ކަރުދާސް

މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮތް ރަށްރަށަށް ވެސް ވޯޓުލާން ދެވޭނެ: ޝަރީފު

އަށް ހާސް މީހަކަށް ރީ ރެޖިސްޓްރީ ވުމަށް ފަހަ ފުރުސަތު ދީފި

ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް އިންތިހާބު ބާއްވަން ބޭނުންވާ ބަޖެޓު 42.8 މިލިއަނުން 29.8 އަށް ކުޑަކޮށްފިން: ޝަރީފް

ޒާހިދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުން: ފުއާދު ވިދާޅުވަނީ އެކަންވީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް

އީސީގެ ކޮމްޕުލެއިންސްގެ ބިއުރޯގެ ވެރިޔާ ޒާހިދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ވަން ފޮޓޯ: މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން އިލެކްޝަނާ ބައްދަލުކުރުން

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ލަސްކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެދިފައެއް ނުވާނެ: ޝަރީފް

އީސީގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، 16 މުވައްޒަފަކު އައިސޮލޭޝަނުގައި

ކައުންސިލްތަކަށް 30 މެންބަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކަށް 90 މެންބަރުން އިންތިހާބުވެއްޖެ

އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 272،480 އަށް އަރާ: ޝަރީފް

... 7 ...