Close

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް

އީސީގެ ރައީސް ކަމަށް ފުއާދު އިންތިހާބުކޮށްފި

މެމްބަރުންގެ ތާއީދާއެކު އީސީގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އެބަހުރި: ފުއާދު

1

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޝަރީފު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

މި ހާލަތު ދަންދެން އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް ކައުންސެލަރުން އިންތިހާބު ކުރުން ފަސްކުރަން ކޮމެޓީން އެއްބަހެއްނުވި

އޮފިޝަލުންގެ އެލަވަންސް މި ހަފުތާގެ ނިޔަލަށް ދީ ނިމޭނެ: ޝަރީފް

އިންތިހާބާ ގުޅިގެން 89 ޝަކުވާ ލިބިފައިވޭ، ނަތީޖާއަށް އަސަރު ކޮށްފާނެ ޝަކުވާ ހިމެނޭ: އީސީ

1

އިންތިހާބާބެހޭ މައި މަރުކަޒުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީްއެމް ޕީއެންސީން މުޒަހަރާ ކުރަން ފަށައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު: މާލޭ މީހުން ތިބީ ހަނު، ނުކުތީ އެންމެ 22 ޕަސެންޓް މީހުން!

ވަން ފޮޓޯ: އިލެކްޝަނުން އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުން

ވޯޓުލާން ނުކުންނަ މީހުން ބޮޑުތަނުން މަދުވެ، މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާނީ 40 ޕަސެންޓް މީހުން ކަމަށް ލަފާކޮށްފި

ދިއްފުށީގައި މުޅީން އެހެން ހާލަތެއް: ވޯޓުލާން ޖެހޭ 710 މީހުންގެ ތެރެއިން 510 މީހުން ކަރަންޓީނުގައި

ވޯޓުލާނެ ބަޔަކު ނެތިގެން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވޯޓުލާން ނުފެށޭ

6 ...