Close

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް

މަޖިލިސް 2019: އަދި ގަބޫލުކުރީ 395 ފޯމު، އެއީ 8.6 ޕަސެންޓު އަންހެނުން، 91 ޕަސެންޓު ފިރިހެނުން

އިންތިހާބުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޕާޓީތަކުން ދޭ ގަރާރުތައް ބާތިލުކުރުމަށް އެދި ދަނީ ހުށަހަށަޅަމުން: އީސީ ޝަރީފް

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހުއްދަ ނެތި އެޕާޓީއެއްގެ ކުލަ ބޭނުން ކުރުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެއް: އީސީ

1

ޗެނަލް 13 އާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

1

އެއްވެސް ފަރާތަކުން އީސީގެ ގާނޫނީ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން ޕްރެޝަރު ކޮށްފައެއް ނުވޭ: ޝަރީފް

ޕީއެންސީން ހުށަހަޅި ބައެއް ފޯމުތަކުގައި ބަނގުލަދޭޝް މީހުންގެ ފޯނު ނަންބަރު ވެސް ޖަހާފައި ހުރި: ޝަރީފް

2

އެއްވެސް ޕާޓީއަކާ ދޭތެރޭ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޒާތީއެއް ނުވަން: ޝަރީފް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ލޯގޯ އާއި ކުލަ އިފްތިތާހުކޮށްފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އަށް ސަރަހައްދެއްގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަނީ

ޕީޕީއެމަށް ހާއްސަކަމެއްދީގެން ކަންބޮޑުވުމަކީ ޝަރީފްގެ އަދުލުވެރިކަން ގެއްލިފައިވާކަން: ސިއްދީގު

ޕީއެންސީއަށް ފޯމް ފުރުއްވި ބޭފުޅުން އެކަން ކުރައްވާފައިވަނީ ހިތުން ރުހުމުން ޕީއެންސީއާ ގުޅެން ބޭނުންވެގެން: އަދުރޭ

ޕީޕީއެމް ވައިގެތެރެއަށް ދޫކޮށްލައި، އެހެން ޕާޓީއެއް ނުހެދޭނެ : އިލެކްޝަންސް

... 13