Close

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު މާޗު 13 އަށް ފަސްކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ

އިންތިހާބު ބޭއްވޭނީ އަންނަ މަހުގެ 15ގެ ކުރިން އެޗްޕީއޭއިން ހުއްދަ ދީގެން: އީސީ

ފުރައްސާރައާ ހެދި އީސީގެ މުވައްޒަފަކު މަރުވާން އުޅުނު ކަމަށްބުނެ ދައްކާ ވާހަކަ ހަގީގަތާ ހިލާފު: ޝަރީފް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު މާޗު 6 ވަނަ ދުވަހު!

1

ޕާޓީތައް ސަސްޕެންޑު ކުރުމުގެ މާއްދާ އުނިކޮށް، އިސްލާހުތަކުގެ ޑުރާފްޓް އޭޖީއަށް ހުށަހަޅައިފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުތަކުގެ ފައިނަލް ޑްރާފްޓު އަންނަ މަހު އޭޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވަނީ

އީސީގެ ދަފްތަރަކީ ޕާޓީތަކުގެ ވެސް ދަފްތަރުކަމަށް ބަލަން ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް ޕާޓީތަކުން ދެކޮޅު ހަދައިފި

ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަނީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހުއްޓުވާކަށް ނޫން: ޝަރީފް

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އެންމެ އިސްފަރާތް ކަނޑައަޅަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކުން ނޫން: ޝަރީފް

1

ގައުމުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ނުދޭން ގޮވާލައިފި

1

ސިޔާސީ ހަރަކާތަަކަށްނުވާތީ، "ދެރަދުން" ނެރުމުގެ އިވެންޓާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ: އީސީ

ކައުންސިލް އިންތިހާބު މާޗުގެ ކުރިން ބޭއްވުމަށް ސިއްރު އެޖެންޑާއެއް އޮތް ކަމެއް އެނގިފައެއް ނެތް: ޝަރީފް

1
... 10