ކުޅިވަރު

ޓެނިސް ޓީމް މުބާރާތުގެ ސީނިއާ އަދި ޖޫނިއާ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް ކޮކާއަށް

ބޮޑީ ބިލްޑިން ޗެންޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރި އެތުލީޓުންނާ ޔޫތު މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މެސީއަށް ތިން މަހުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް

މަހުލޫފު ފަދަ މިނިސްޓަރެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ދުވަހަކުވެސް ހީނުކުރަން: މަރޭ

2

އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ކުޅިވަރު ކުރިއަރުވަން ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް: ފަސްޓް ލޭޑީ

އައިއޯއައިޖީގައި ހޯދި ބޮޑު ކާމިޔާބީއާއެކު ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް މާލެ އައުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

އައިއޯއައިޖީ ގައި ބައިވެރިވުމަށް މޮރިޝަސްއަށް ދިޔަ ދިވެހި ޓީމް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

އައިއޯއައިޖީގައި ބައިވެރިވި ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓުން ބަލާ ދިޔަ މޯލްޑިވިއަންގެ ކްރޫ ގައުމީ ޖާޒީގައި!

އައިއޯއައިޖީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ހާރިޖީ ގޮތުން ޝާހިދު ކުޅުއްވި "ގޭމް"އަށް މެޑައްޔެއް ހައްގު

ވަން ފޮޓޯ: އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގެ އުސްއަލިތައް

އައިއޯއައިޖީގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލާނެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ދީމާ

ސިންގަލްސް އިވެންޓުން ދީމާއަށް ރަން މެޑަލް، ރަފާއަށް ރިހި މެޑަލް

... 428 ...