ކުޅިވަރު

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޯފް: މާޒިޔާ 2-1 ބެންގަލޫރު (ފުލްޓައިމް)

ޒުވާން ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ކުރިން އާސެނަލްއަށް ކުޅުނު ސްޓެޕަނޯވް ހަމަޖައްސައިފި

މާޒިޔާ އިން ބެންގަލޫރާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ޖެހޭނީ ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހެއްގައި!

އިކާ ކަސިއަސް، ސްޕެއިން އެފްއޭގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރަން ނިންމައިފި

މާޒިޔާ އިން މެޗަށް ނިކުންނާނީ ކުރީގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި އިތުރަށް ތައްޔާރު ވެގެން: މާޒިޔާ ކޯޗް

ތައިލެންޑުގައި ކުޅޭ ޗައިނާ-ރާއްޖެ މެޗަށް ސަޕޯޓަރުންނެއް ނުވައްދާނެ

ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، ޔުނައިޓެޑުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އުންމީދު އާކޮށްފި

މިއަހަރުގެ މާޗްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތް ސެޕްޓެމްބަރަށް ލަސްވެއްޖެ

ސްޕޯޓްސްކޮމިޝަނުން ވީއޭއެމް ފޭރިގަނެގެން އުޅުނަސް އޭވީސީއާއި އެފްއައިވީބީން މުއާމަލާތް ކުރަނީ އަޅުގަނޑާ: ލަތީފް

1

ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރި ބީޗް ވޮލީ ކޯޓު ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ވެލެންސިއާ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ޖާގަ ހޯދައިފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތަށް ދެ ސީޒަނަށް ސިޓީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

... 388 ...