Close

މިއުވާން މުހައްމަދު

އެއްވެސް އާ ސަރުކާރަކަށް ފުރަތަމަ ހަމަހު ނުގެންދެވޭހާ ބާރު ސްޕީޑުގައި މިސަރުކާރުން ވަނީ ކަންކަން ގެންގޮސްފައި: ހޫދު

ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ކޮރަޕްޝަންގެ 400 މައްސަލައިގެ ތެރެއިން 18 މައްސަލައެއް އޭސީސީއަށް

ކޯލިޝަން ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ނުބޭއްވުނަސް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އުނދަގޫކަމެއް ނެތް: ހޫދު

އޯއައިސީ ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ސޯލިހު މާދަމާ ސައޫދީއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ

ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވާން 5 މެއި ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ނިންމަވައިފި

1

އަޚުލާގު ރަނގަޅު 200 ގައިދީއެއްގެ އަދަބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލުއިކޮށްދެއްވައިފި

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މާދަމާ އިންޑިޔާއަށް ފުރާ ވަޑައިގައިގަންނަވާނެ

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލުގެ މައްސަލައިގައި ރައީސްގެ ކަންބޮޑުވުން ކެބިނެޓާ ހިއްސާކުރައްވައިފި

1

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު، ރައީސަށް ފެނިވަޑައިގަތީ އޭސީސީން އާންމުކުރުމުން: ތަރުޖަމާނު

1

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ނައިބު ރައީސް އަދި ވަޒީރުންގެ މާލީ ބަޔާން އަންނަ ހަފުތާގައި އާންމުކުރަނީ

7 »