Close

މިއުވާން މުހައްމަދު

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރައީސް ސޯލިހު ޖަޕާނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އެމްޑީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ބިލުތައް މަޖިލީހުން ޑްރާފްޓްކުރަން ރައީސް އެދިވަޑައެއް ނުގަންނަވާ: ހޫދު

ރައީސް ސޯލިހު ދީނީ އިލްމުވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

1

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން ބަދަލު ކުރަން އުޅޭކަން އެނގިފައެއް ނެތް: ރައީސް އޮފީސް

1

ރ އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ސޯލިހު މީދޫއަށް ވަޑައިގެންފި

އަލަށް އުފަންވާ ކުދީންނަށް ހަދިޔާދިނުން ފަސްކޮށްފި

އެމްއެންޔޫއަށް އާ ވައިސް ޗާންސިލަރެއް މިއަދު ހަމަޖައްސަނީ

ރައީސް ސޯލިހަށް އަދީބު އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދީފައެއް ނުވާނެ: ރައީސް އޮފީސް

1

ރައީސްގެ ބ އަތޮޅު ދަތުރުފުޅަކީ ކަންކަން ބެއްލެވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް: ހޫދު

ހޫދު، އުމަރަށް ރައްދު: މި ސަރުކާރުން ނޮވެމްބަރު ތިނެއް ފާހަގަ ކުރާނެ

1

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

2
6