Close

މިއުވާން މުހައްމަދު

އިސްތިއުފާ ނުދެއްވުމުން، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރައްވައިފި

4

ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު 4:30 ގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ފުރަތަމަ އަހަރު އެކަނިވެސް 540 އަށްވުރެ ގިނަ މަޝްރޫއު ހިންގުމަކީ ރެކޯޑެއް: ހޫދު

7

ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ވެރިންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން އަންނަ މަހު 3ގައި

އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ރައީސް މާދަމާ ލަންކާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސްގެ އިތުބާރު ހުރިހާ ވަޒީރުންނާމެދު ވެސް އެބައޮތް: ހޫދު

ސިފައިންގެ އެލާޓް ލެވެލް މަތި ކުރީ ފަތުރުވެރިންގެ ރައްކަލަކަށް: ހޫދު

މަރު ކޮމިޝަނަށް ގާބިލު ދެބޭފުޅުން އަންނަނީ ހޯދަމުން: ހޫދު

ރައީސް ސޯލިހު މާދަމާ ލ އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްސަލައިގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ހަވީރު ރައީސް ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރަނީ

ޖަޕާނުގެ އެމްޕެރަރ ބޭއްވެވި ފަރިއްކޮޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

5