Close

މިއުވާން މުހައްމަދު

ރައީސް ސޯލިހު ދުބާއީއަށް ވަޑައިގެންފި

ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދަރިވަރުން ނުނެރެން ރައީސް އަންގަވައިފި

ޗައިނާގެ ބައެއް ލޯނުތައް ދެއްކުން ވަނީ ފަސްކޮށްދީފައި: ރައީސް އޮފީސް

އޭއީއެޗްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ޑރ. ސޯލިހު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގީ ޓީމަށް ބޭރުގެ އިންވެސްޓިގޭޓަރު އަދިވެސް ނުގެނެވޭ

ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް އަށް

ހެލްތުގެ ބިޑް ކޮމިޓީ އާއި ފައިނޭންޝަލް އެގްޒެކެޓިވް އަދި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރި ވެރިން ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

2

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ މައްސަލަ ބަލަން އޭސީސީއަށް ރައީސް އަންގަވައިފި

ހެލްތުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ މައްސަލަ ބަލަން ފުލުހުންނާއި އޭސީސީއަށް ރައީސް އަންގަވައިފި

2

ހެލްތުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ހޫދު

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ބޭރު މީހުން އާބާދުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ހޫދު

1

ސްމިތު ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

4