އިބްރާހީމް ހޫދު

މަރު ކޮމިޝަނަށް ގާބިލު ދެބޭފުޅުން އަންނަނީ ހޯދަމުން: ހޫދު

ރައީސް ސޯލިހު މާދަމާ ލ އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްސަލައިގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ހަވީރު ރައީސް ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރަނީ

ޖަޕާނުގެ އެމްޕެރަރ ބޭއްވެވި ފަރިއްކޮޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރައީސް ސޯލިހު ޖަޕާނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އެމްޑީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ބިލުތައް މަޖިލީހުން ޑްރާފްޓްކުރަން ރައީސް އެދިވަޑައެއް ނުގަންނަވާ: ހޫދު

ރައީސް ސޯލިހު ދީނީ އިލްމުވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

1

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން ބަދަލު ކުރަން އުޅޭކަން އެނގިފައެއް ނެތް: ރައީސް އޮފީސް

1

ރ އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ސޯލިހު މީދޫއަށް ވަޑައިގެންފި

އަލަށް އުފަންވާ ކުދީންނަށް ހަދިޔާދިނުން ފަސްކޮށްފި

އެމްއެންޔޫއަށް އާ ވައިސް ޗާންސިލަރެއް މިއަދު ހަމަޖައްސަނީ

« 1