ލުއި ޚަބަރު

ޕީއެސް ފަހެއްގެ އަގު އޮޅިގެން ހާމަކުރެވިއްޖެ

1

އިމްތިހާނާއި ކުރިމަތި ލާށެވެ. ﷲ ގެ ނިޔާފުޅަށް ރުހޭށެވެ.

ދަރިވަރުން އަޅަންވީ ކޮން ކަހަލަ މާސްކެއް؟ މާސްކު ހުންނަންވީ ކިހިނެއް؟

ފޭސްބުކުން ވަޓްސްއެޕް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެ ހިދުމަތް ތައާރަފު ކޮށްފި

ކުށެއް ނެތް ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދެ ލައްކަ ޔޫރޯ ދޭން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

މުއީދުގެ ދެވަނަ ވެންޓިލޭޓަރު، މިފަހަރު އުފެއްދީ ޕޯޓެބަލް ވެންޓިލޭޓަރެއް

1

ގޫގުލް އިން އެންޑްރޮއިޑް 11 ބީޓާ ލޯންޗުކޮށްފި

އިންޑިއާއިން އެއް އައިއެމްއީއައި ނަމްބަރު ހިމެނޭ 13500 ފޯނު އުފެއްދި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ޖީމެއިލްގެ ޑާކް މޯޑް އައިފޯން އަދި އައިޕެޑަށް

މާދަމާރޭގެ ހަނދުކޭތަ "ސްޓްރޯބެރީ މޫން" ރާއްޖެއަށް ފެންނާނެ: މެޓް

ސެލޫންތައް ބަންދަކަސް ހާސްވާކަށް ނުޖެހޭ! ގޭތެރޭންވެސް ސެލޫންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދިދާނެ

ވޯލްޕޭޕާގެ ގޮތުގައި މިފޮޓޯ ބޭނުންކުރުމުން އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް މައްސަލަ ދިމާވަނީ

... 20