ލުއި ޚަބަރު

ބޮލީވުޑްގައި ކާމިޔާބީ އަދި ނާކާމިޔާބީ ބަލައިގަންނަނީ އެއްވަރަކަށް: ފަރުހާން އަޚްތަރު

އަންކިތާ ހުރީ ސުޝާންތުއަށް ޓަކައި ކެރިއަރ ދޫކޮށްލަންވެސް ތައްޔާރަށް

މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ދަރިންވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާއާއި ދުރަށް

'ލޫސިފާ' ގެ 5 ވަނަ ސީޒަން އޯގަސްޓް 21 ގައި ނެޓްފްލިކްސްއަށް

ޝަރުމީލާއަކީ މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން އުޅޭ މީހެއްތަ؟ ނޫނީ އެއީ ފިޓްފާޒިލްގެ ފޭކް އައިޑީއެއްތަ؟

2

ޓިކްޓޮކްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ޝަޒީ ލޮކްޑައުންގައި ފޫހިފިލުވީ މޭކަޕުން، މި މޭކަޕްތައް އަސްލުވެސް ތަފާތު

2

ޕީއެސް ފަހެއްގެ އަގު އޮޅިގެން ހާމަކުރެވިއްޖެ

1

އިމްތިހާނާއި ކުރިމަތި ލާށެވެ. ﷲ ގެ ނިޔާފުޅަށް ރުހޭށެވެ.

ދަރިވަރުން އަޅަންވީ ކޮން ކަހަލަ މާސްކެއް؟ މާސްކު ހުންނަންވީ ކިހިނެއް؟

ފޭސްބުކުން ވަޓްސްއެޕް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެ ހިދުމަތް ތައާރަފު ކޮށްފި

ކުށެއް ނެތް ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދެ ލައްކަ ޔޫރޯ ދޭން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

މުއީދުގެ ދެވަނަ ވެންޓިލޭޓަރު، މިފަހަރު އުފެއްދީ ޕޯޓެބަލް ވެންޓިލޭޓަރެއް

1
... 19