ލުއި ޚަބަރު

ދާހިއްލާތަ؟ މިއޮތީ ގަމީހުގައި ހަރުކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ސޮނީ އިން އުފެއްދި އޭސީ

ނާގިން 5 އަހަރެންނަށް ހުށަހެޅި: ކަރަން ޕަޓޭލް

ސުޝާންތުގެ މަރު: ކަރަން ސަލްމާނު އަދި އެކްތާ އާއި ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ފިރިމީހާ އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރަން ނިންމި ނިންމުމަށް ސަޕޯޓު ކުރަން: ކިމް

ސުޝާންތުގެ ފަހު ފިލްމުގެ ބަތަލާ: މުމްބާއީ އަށް ވަރަށް ސަލާން!

ދަތުގައި ރިއްސާނަމަ ގޭތެރެއިން ހޯދިދާނެ ބައެއް ފަރުވާ

ސުޝާންތު މަރުވިއިރު 3 ފިލްމެއް ކުޅެން ސޮއިކޮށް ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފި

ފިޓް ފާޒިލްގެ އާ ވާހަކަތަކެއް: އަހަރެން ހުރީ ވާނުވާގައި، ލަނޑު ދިނީ މެނޭޖަރު!

ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ ގެ ޝޫޓިންތައް އަލުން ފަށައިފި

ޓިކްޓޮކް މަނާ ކުރި ހަބަރަކީ ލޮކްޑައުން ކުރިފަހުން ލިބުނު އެންމެ އުފާވެރި ހަަބަރު: މަލައިކާ

ސުޝާންތުގެ ހަނދާނުގައި 550 އާއިލާއަށް ކާންދޭން ބޫމީ ނިންމައިފި

ސަޅަކް 2 އޮންލައިންކޮށް ރިލީޒް ކުރަނީ

... 18