ލުއި ރިޕޯޓް

މި ދެމައިން ޑޮކްޓަރަކަށްވާން ކުރި ދަތުރު: ގުރެޖުއޭޓްވީ އެއްކޮށް، އިންޓާންޝިޕް ހަދަނީ އެއް ތަނެއްގައި

ހަށިގަނޑުގެ ތަންތަން ކަހައި ހިރުވާނަމަ ގޭތެރެއިން ހޯދިދާނެ ބައެއް ފަރުވާތައް

ޝަރުމީލާއަކީ މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން އުޅޭ މީހެއްތަ؟ ނޫނީ އެއީ ފިޓްފާޒިލްގެ ފޭކް އައިޑީއެއްތަ؟

2

ޕީރިއަޑްވުން ލަސްވޭތަ؟ ބައެއް ސަބަބު އަދި ހައްލު

ދަސްކުރާ ފިލާވަޅުތައް ފަސޭހައިން ހަނދާން ނެތެނީތަ؟ މިކަންކަން ކޮށްލަމާ!

އެޕަލްގެ "އައިއޯއެސް 14" ފީޗާތައް ދައްކައިލައިފި، މިި ފަހަރުވެސް ތަފާތު

ޓިކްޓޮކްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ޝަޒީ ލޮކްޑައުންގައި ފޫހިފިލުވީ މޭކަޕުން، މި މޭކަޕްތައް އަސްލުވެސް ތަފާތު

2

ކަޅުވިޔަސް ދޮންވިޔަސް، ފަލަވިޔަސް ހިކިވިޔަސް، މަލާމާތް ކުރުމުގެ ހައްގެއް ނެތް

1

ފާޒިލް "ފިޓްފާޒިލް"އަށް ކުރި ދަތުރު ކުރުކޮށް

3

މިބާވަތުގެ ކާއެއްޗެހި ކާނަމަ އަވަހަށް މުސްކުޅިވާނެ

ލޮކްޑައުންގައި ތިބެގެން މީރާއާއި އެކުވެރިން އެކުގައި ހެދި ފުރަތަމަ ކަވާއިން ހާއްސަ މެސެޖެއް

ބަދަލުތަކާއެކު އަޝްހަމްގެ ވިނަކޮށާ މެޝިނުން ބޮޑު ތަފާތެއް

... 27