ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފު

އަންހެން ކުދިންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މުޖްތަމައު ބިނާކުރުމަށް ޒުވާނުންގެ ހިއްސާގައި ހުސްކަމެއް އުފެދިފައި އެބަ އޮތް: މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ސަބަބުން ވަގު ވިޔަފާރިއާއި ކަޅު ބާޒާރު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ފުޅާވަމުން އެބަދޭ: ޝިދާތާ

އިގުތިސޯދީ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށްދީގެން އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަކީ އަމާޒެއް: ސިދާތާ

ގޭތެރޭގައި ކުރާ މަސައްކަތް ބަލައި ނުގަތުމަކީ އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް: ޝިދާތާ

ފިރިހެނުންނާ އަޅާބަލާއިރު އަންހެނުންނަށްލިބެނީ %20 މަދު އުޖޫރައެއް: ޝިދާތާ

1

މިދިޔަ އަހަރަކީ ދިވެހި އަންހެނުންނަށް އުއްމީދީ އަހަރެއް: ޝިދާތާ

ސިޔާސީ މަސްރަހު ބަދަލު ކުރުމުގައި ޒުވާނުން ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރި: ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ

ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ނިޒާމުގެ ފައިދާކުރާ މިންވަރު ބަލަން މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ގޭގެއަށް

ފަހަތަށް ޖެއްސިފައިވާ ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން އަންހެނުން މިދައުރުގައި ފައިހަމަކުރާނެ: މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށްދޭ ތެރަޕީގެ ހިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސިންގެ ހިދުމަތަށް މިނިސްޓަރ ޝިދާތާގެ ތައުރީފު

« 1