ޖިންސީ ގޯނާ

ސީއެޗްއެސްއީގެ އިސްލާމް ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

1

ކައިވެނީގެ ނަމުގައި ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުން ހިންގާތޯ އާއި އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެޅުނު ފިޔަވަޅުތައް ބަލަނީ

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުއްޓައި، ފުލުހުންގެ އިހުމާލުން ދޫވި ކޯޗު އަލުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީ މީހާގެ ބަންދަށް ދިހަ ދުވަސް ޖަހައިފި

އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއްގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަނިމާދޫ މެޓު އޮފީހުގެ ޗޭންޖިން ރޫމުގައި އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ އޮރިޔާންކާޑު އުފައްދަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތު!

އީދު ބަންދުގައި މާލެ ސަރަަހައްދުން ފުލުހުންނަށް 206 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވޭ

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރީ ނަފްސާނީ ބަލި ހުންނަ މީހެއް: ފުލުހުން

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މަގުމަތިން އަންހެނަކަށް ފޮށުނު މައްސަލައިގައި، އަބުދުލްޣަނީގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފި

1

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފިޒިއޯތެރަޕިސްޓަކު އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

... 20