ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

ލައިފްޖެކެޓް އެޅުން ލާޒިމްކުރަން ޖެހޭ، އެކަމާ މިދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން: މިނިސްޓަރު ނަހުލާ

ކަނޑު ދަތުރު ކުުރުމުގައި ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅު އެޅުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅަނީ

އީރާގެ އެންމެ ފަހު އެދުން، "މިދަނީ މާލެ، ބިސް ކައްކާފައި ބަހައްޓައްޗޭ"

8

"އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ފެންވަރުގައި ނަގަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު ނުނަގާނަމަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ހިނގުން ގާތް"

ބަލިވެ އޮތް މަންމަ ގާތަށް ފެށި ދަތުރަށް ދޫކޮށްލީ ފަހު ނޭވާ!

1

މަރުވި ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހުންނަކީ ބޮޑު ޓީޗަރުގެ ދެމަފިރިންނާއި އަންހެން ދަރިފުޅު އަދި ކާފަ ދަރިފުޅު

ލޯންޗު ބަންޑުންޖަހާލި ހާދިސާ ގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ފަހަކަށް އަރައިފި

ލޯންޗު ބަންޑުން ޖަހާލި ހާދިސާގައި ދެމަފިރިން މަރުވެއްޖެ

އިއްޔެ ގެއްލުނު ފަތުރުވެރިޔާ އަދިވެސް ނުފެނޭ

ރިސޯޓަކުން ސްނޯކްލިންއަށް ދިޔަ ދެމަފިރިއެއްގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަނީ

ކަނޑު ދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ސިފައިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ދިއްފުށި ފަރަށް ސަފާރީއެއް އަރައިފި

... 26